X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کتاب معرفت

آشنائی جامع با قران کریم وعلوم اسلامی

محوردوم-هستی وخلقت(عوالم چهار گانه واقسام انها-فرشتگان وجن)(5)

شنبه 9 آبان‌ماه سال 1388 02:54 ب.ظ نویسنده: محمد علی به ابادی نظرات: 0 نظر چاپ

آفرینش جهان مجرد(جبروت)-عالم مثال(ملکوت)-آفرینش جهان مادی(ناسوت)-عوالم چهارگانه-اشراط الساعه(علائم رستاخیز)-نفخ صور-بهشت ودوزخ-دلائل وجودروح-منظورازحوروغلمان کیانند؟-دفعات خلقت ومرگ -خلقت جن(پری)

 آفرینش جهان

خداوندکریم براساس مشیت خوددرزمانی بسیاردورتصمیم برآفرینش جهان گرفت وشایدازازل خلقت اواغازشده است باتوجه ببرخی ازروآیات اسلامی چون خداوندامرجهان رابوسیله اسباب آن اداره مینمایدلذاابتدااقدام بآفرینش جهان غیر مادی نمودمانیزدربررسی امرخلقت ابتداآفرینش جهان غیرمادی رابررسی وسپس بجهان مادی میپردازیم

فصل اول-آفرینش جهان مجرد(جبروت)

الف-خلقت ملائکه

دراینکه آفرینش فرشتگان پیش ازهرموجوددیگری بوده تردیدی نیست وآیات بسیاری درقرآن کریم ناظربراین امراست.علت این امرهم روشن است چون ملائکه اسباب اجرای اوامرالهی اندوتعدادانان نیزبیشمارند.فرشتگان موجوداتی لطیف ومجردندوفاقدغرائزبلکه عقل صرفندودقیقاتحت اوامرالهی.

 فلاسفه این عالم را بعالم عقل یاجبروت اطلاق میکنند.بموجب آیات فرشتگان دارای اقسامی وهرقسمی ازان وظایفی رابه عهده دارند.ملائکه جزءعالم غیبندوتمامی معتقدین بادیان الهی بوجودانهااعتقاددارند.

  اقسام ملائکه

یک-جبرائیل(جبریل)

 1-القاب-روح الامین193شعرا-روح القدس91بقره-شدیدالقوی5نجم-ذومره6نجم-امین وحی   

 2-مسئولیتها-عالم ذر-خلقت-وحی-موکل برانبیا

 3-فرشتگان تحت امر-8نفرملائک حامل عرش17حاقه-مقربین172نسا-مسبحین166صافات-مقترنین53زخرف-تمامی ملائک نازل برانبیا

 4-ملاحظات-پیامبراسلام دوبارجبرئیل راباچهره اصلی دیدارکردندیکباردرافق وباردیگردرمعراج.درسایرمواردبصورت دحیه کلبی ظاهرمیشدند23تکویرو7و13و14نجم

دو-میکائیل(میکال)

1-القاب-فرشته روزی92بقره 

 2-مسئولیتها-عالم دنیا-تقسیم روزی-پرورش موجودات

3-ملائکه تحت امر-مدبرات5نازعات-صافات23فجر-زاجرات2صافات-مسومین125ال عمران-مروفین19انفال-معقبات11رعد-مقسمات4ذاریات-منزلین124ال عمران-حافظین4طارق

4-ملاحظات-کلیه امورپس ازخلقت بعهده میکائیل است یعنی پرورش موجودات ورشدانان ازهرحیث

سه-عزرائیل

1-القاب-ملک الموت11سجده

2-مسئولیتها-عالم برزخ-مرگ وقبض روح-کتابت اعمال

3-فرشتگان تحت امر-نازعات وناشطات وسابحات وسابقات1نازعات-سفره وکرام برره15و16عبس-کاتبین21یونس-عادون113مومنون-رقیب وعتیدومتلقیان17و18و24ق

4-ملاحظات-نام عزرائیل درقرآن نیامدهبلکه باعنوان ملک الموت کلیه امورقبض روح واموربرزخ رابعهده دارد

چهار-اسرافیل

 1-القاب-نافخ درصوروناقردرناقور41ق

 2-مسئولیتها-عالم آخرت-دمنده درصور-محاسبه اعمال-اداره دوزخ ودوزخیان

3-فرشتگان تحت مر-صافات23فجر-غلاظ وشداد6تحریم و18علق-زبانیه یاخزنه جهنم71زمر-سائق وشهید21ق-مالکین دوزخ77زخرف-ملائک عذاب19نفر30مدثر

 4-ملاحظات-نام ایشان درقرآن نیامده است وکلیه اموردرآخرت پیش ازورود به بهشت بعهده ایشان ست

در ادمی 4روح وجود دارد نباتی حیوانی انسانی والهی اما روح بنجم همراه با معصومین است(708تا710)

مراد ا روح در یسئلونک عن الروح....مخلوقی است ملکوتی غیر از فرشته جبروتی که همراه معصومین است(711ت716)

روح مخلوقی است بالاتر از فرشته وازجنس دیگر وموکل برانبیا(997)

حمله عرش و4فرشته بزرگ وروح وطبقات فرشتگان(دعای سوم ازصحیفه سجادیه)

ب-عالم مثال(ملکوت)

بطورقطع پیش ازعالم ناسوت(مادی)جهان دیگری توسط فرشتگان بوجودامده است که فلاسفه ازان بعالم مثال یاصورت تعبیرنموده انددرقرآن کریم بان عالم کمترین اشاره ای شده است ودرابهام قراردارداماروآیات اسلامی درباره آن توضیحات بیشتری داده اندبرخی ازان بعالم ذروگروهی انراهمان عالم برزخ مینامنددرحالیکه ایندوعالم ازامورمادیندوعالم ملکوت مجردست بنظرحقیرپیش ازایجادجهان مادی توسط فرشتگان ترسیم جهان بصورت مجردصورت پذیرفته است درست همانندمهندسی که میخواهدبنائی رابسازدابتدانقشه انرادرذهن پرورانده وسپس درروی کاغذترسیم میکنددرنتیجه همه انچه که درعالم مادی وجودداردویابوجودخواهندامددرعالم ملکوت ومثال بصورت ترسیم وجوددارد

فصل دوم-آفرینش جهان مادی(ناسوت)

خلقت جهان مادی یعنی تحقق دادن بانچه درجهان ملکوت ترسیم شده است بصورت جسم یعنی آفرینش جماد گیاه حیوان جن وانسان

الف-آفرینش ماده

درقرآن کریم بیش ازده بارازآفرینش جهان سخن رفته است بدینگونه که ما اسمانهاوزمین وانچه میان اندوست رادرشش روزآفریدیم

.آیات رامرورمیکنیم : 12طلاق_37ق_8هود- 27بقره- 60فرقان-3سجده-3یونس-52اعراف-9تا12فصلت و4حدید   

  هوالذ ی خلق السموات والارض فی سته ایام4حدید

 مرادازآفرینش جهان درشش روزچیست؟

 انچه ازتفاسیرباتوجه به کشفیات بشربدست میایداینست که جهان دراغازبایک انفجاربزرگ بصورت گازهای سرگردان وباحرارت بالاآفریده شد(دخان11فصلت-یحموم42واقعه)این روزاول یادوره اول است.سپس باسردشدن گازهابخشی بمایع(اب)تبدیل گردیدوروزدوم یادوره دوم اغازگردید.باسردشدن بیشترگازهاومایعات خشکی وزمین بوجودامد(روزسوم یادوره سوم).دردرون ابهااولین سلول گیاهی وبمرورگیاهان مختلف بوجودامدند(روزچهارم یادوره چهارم).دردوره پنجم اولین سلولهای حیوانی ودرادامه تکامل انهاانواع حیوانات بوجودامدند ودرانتهای همین دوره احتمالاجن بوجودامد وسرانجام درروزششم یادوره ششم انسان این موجودعجیب خلقت ایجادشد. دانشمندان معتقدندازاغازجهان تابامروزبیش ازده میلیاردسال سپری شده است واحتمالااولین انسانهادربیش ازیک میلیارسال پیش بوجودامده اند.البته انسان متمدن ومتفکرتاریخچه اش بحداکثرده هزارسال قبل میرسدکه به تعبیرقرآن حضرت ادم اولین انسان اندیشه ورزومرتبط باوحی بوده اند.

  شناخت جهان مادی موجب پیدائی علوم گوناگون گردیدمانندزمین شناسی زیست شناسی گیاه شناسی جانورشناسی وبالاخره علوم مربوط بانسان مانندطب روانشناسی وتاریخ.

ب-عوالم چهارگانه

درآیات الهی ازخلقت چهارعالم سخن رفته است که بترتیب آفرینش عبارتنداز

1-ذر

 جهانیست پیش ازدنیاکه جهان اغازینست وچون هسته های اصلی خلقت دراین جهان لباس حیات میپوشندلذاانرابعالم ذرتعبیرکرده اند.برخی مرادازعالم ذرراعلم حقتعالی میدانند.آیات الهی دراین زمینه رامرورمیکنیم

 واذاخذربک من بنی ادم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم علی انفسهم الست بربکم؟قالوابلی172اعراف

ومالکم لاتومنون...وقداخذمیثاقکم....8حدید

 ازعالم ذربعالم الست یا اظله یا ارواح ومثال تعبیرشده است102اعرافو6زمر

اخذ پیمان درعالم ذرمساله ولایت امامان بوده است(1172تا1180)

عالم ذر عالم مثال یاعالم ارواح یاعالم ملکوت یا عالم سایه یاعالم اظله (1173)

سرشت مومن وکافر وعالم ذر(1441تا1457 )

2-دنیا

 عالم دنیاجهانیست که مادران زندگی میکنیم ومحصول تلاش خودرادرجهان دیگردریافت میکنیم   الدنیامزرعه الاخره

 دنیاجهان تکلیف است ومسئولیت وسرنوشت انسان دراین جهان ساخته وپرداخته میشود درقرآن کریم115بارکلمه دنیاوهمچنین آخرت بکاررفته است ضمنا قرآن کریم ازعالم دنیابه اولی وعاجله تعبیرنموده است.

 3-برزخ

 پس ازمرگ اول ازجهان دنیابجهان برزخ اول واردمیشویم که عالمی میان دنیاوآخرت است ازآیات الهی اینگونه استنباط میگرددکه برزخ نیزدوگونه است ابتدابرزخ تدریجی است که بامرگ هرانسان اغازمیگردد سپس درپایان جهان باصوراول برزخ همه هستی بمدت 40سال اغازمیگردد  ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون100مومن

 درروآیات درخصوص عالم برزخ مسائلی مطرح شده است که بخشی ازان عبارتنداز

یک-ورودبقبروفشاران دو-سوال فرشتگان نکیرومنکر سه-تقسیم آفرادبه سه دسته برخی که نامه اعمالشان خوبست به بهشت برزخی دروادی السلام نجف واردمیشونددسته دیگرکه نامه اعمالشان سیاه است بدوزخ برزخی درحضرموت یمن میروندودسته سوم بلاتکلیفندودرحالتی مشابه خواب بسرمیبرندتاصبح قیامت

اجل(معلق-محتوم)( حدیث81تا99 ج1میزان الحکمه)

4-آخرت(رستاخیز)

  منظورازرستاخیزهمان خلق دومست که پس ازپایان جهان بعنوان نشاه الاخره ازان درقرآن یادشده است جهان آخرت یارستاخیزجهان هدف وغایت جهانست ودران جهان انسان محصول تلاشهای خوددردنیاراخواهددیدوهرکس درنتیجه اعمال خودبدوزخ یابهشت خداوندواردمیشوددرخصوص عالم رستاخیزمسائل زیرمطرح است

یک-اشراط الساعه(علائم رستاخیز)

1-قبل ازپایان جهان

  پیش ازپایان جهان براساس روآیات اسلامی تحولات زیرصورت میپذیرد ظهورپیامبراخرالزمان-شق القمر-ظهوردجال-رواج دروغ وافترا-حلال شدن رشوه-سوارشدن زنان بوسائل سواری- رجوع بزنان برای مشورت-مشارکت زنان درامورتجاری-شباهت مردان بزنان-شیوع لواط وسحق-شیوع بیماریهای صعب العلاج-خروج60نبی کذاب-رواج فساد-قحطی-خروج سفیانی-قتل حسنی-قتل نفس ذکیه(هاشمی)-خروج یمانی-نزول عیسی-قیام مهدی-ظهورمغربی-رجعت امام علی وامام حسین(دابه الارض)-فراگیری دود

 قرآن کریم درآیات زیربمساله رجعت اشاره دارد

واداوقع القول اخرجنالهم دابه من الارض... 82نمل

 ویوم نحشرهم من کل امه فوجا  ..... 83نمل

2-درپایان جهان(صوراول) درپایان جهان توسط اسرافیل فرشته خداونددرشیپوردمیدهخواهدشدویابطبل نواخته میشودوجهان درخاموشی مطلق قرارمیگیردقرآن بخشی ازحوادث صوراول رابیان داشته است

 متلاشی شدن کوهها-انفجاردریاها-زلزله عظیم-تاریک شد ن خورشیدوماه وستارگان-شکافتن رات-صاف شدن زمین-اسمان چون فلزگداخته میشودپس ازرویدادفوق بمدت40سال جها ن درسکوت مطلق فرومیرودکه ببرزخ عالم هستی معروفست وسپس صوردوم توسط اسرافیل یاخودحقتعالی نواخته میشودوجهان دوباره زنده میگرددبایه قرآن توجه فرمائید.ونفخ فی الصورفصعق من فی السموات من فی الارض الامن شاءا... ثم نفخ فیه اخری فاذاهم قیام ینظرون 68زمر

 3-دراغازرستاخیز(صوردوم )

پس ازنواخته شدن صوردوم جهان رستاخیزاغازمیگردد قرآن کریم ازحوادث اغاز جهان رستاخیزتعابیربسیاری داردکه بخشی ازانهااشاره میگردد.

 مردم بمانندپروانه های پراکنده اند-انچه درسینه هاست پدیدارمیشود-زلزله زمین وخروج بارهای ان-زمین اخبارخودرامیدهد-انسان ازخودمیپرسدچه خبرست-امدن مردم دسته دسته برای دیدن اعمال خود-ازنعمتهای خداوندبازخواست میشود-انروزسودی ندارد-کسی عذاب کسی رانمیپذیرد-کسی بندکسی رابازنمیکند-روزیکه نه مال یاورانسانست نه فرزند-درانروزرشوه وهدیه کمکی نمیکند-مجرمان باعلائمشان شناخته میشوندوباموی پیشانی گرفته جهنم برده میشوند-هرامتی باامام خودمیاید-درانروزهربارداری بارخودرازمین میگذاردوهرصاحب جمعی ازجمع خودغافل میشود-درانروزمردم دودسته انددسته ای نامه اعمالشان بدست راست که اصحاب الیمین یااصحاب المیمنه اندانان دربهشت برین جای دارندودسته دیگرنامه اعمال ازپشت وبدست چپ انان داده میشودانان اصحاب الشمال یااصحاب المشئمه اندوجایگاه انان دوزخست-چهره های ابرارشادان وچهره های فجارغمگین وغبارالودست-گروهی دیگرمقربین یاسابقین اندکه درجایگاه ویژه ای قراردارند-دران روزاعضاوجوارح وپوست بدن شهادت میدهند-برخی کورندزیرادردنیاخدارآفراموش کرده بودند بخی بصورت بوزینه ویاسایرحیوانات بدلیل اعمالشان-مقدرات هرکس طوق گردن اوست-درانروزدلهابحنجره میرسدوارزوی بازگشت بدنیامیشود آیات رامرورمیکنیم

158انعام-47کهف-99کهف-105تا117طه-96انبیا-82و83نمل-10و11دخان-18محمد-9و10طور-1قمر-37تا42الرحمن-1تا11واقعه-13تا18حاقه-14مزمن-8تا10مدثر-8تا14مرسلات-6تا14نازعات-1تا14و18تکویر-1تا4انفطار-1تا5انشقاق-21تا23فجر-1تا6زلزال-1تا6قارعه

دو-تعابیرقرآن ازرستاخیز

قرآن کریم از  رستاخیز با تعابیر زیر یاد میکند

  قیامت-احیاءموتی-بعث-حشر-نشر-معاد-رجوع-لقاءرب

سه-اسامی رستاخیز

       درقرآن کریم بیش از40نام برای رستاخیزامده است که عبارتنداز     

 یوم القیامه-یوم الموعود-یوم الاخر-یوم الحساب-یوم الدین-یوم الجمع-یوم الفصل-یوم الخروج-یوم الخلود-یوم عظیم-یوم الحسره-یوم التغابن-یوم التنادی-یوم التلاقی-یوم ثقیل-یوم الازفه-یوم عسیر-یوم الیم-یوم الوعید-یوم الحق-یوم مشهود-یوم معلوم-یوم عبوس-یوم البعث-یوم الراجفه-یوم الغاشیه-یوم الجمعان-یوم عقیم-یوم الظل-یوم الحصاد-یوم الفرقان-یوم کبیر-طامه الکبری-نباعظیم-ساعه-الحاقه-واقعه-بطشه الکبری-دارالبوار-عقبی الدار-سوءالدار-زلزله-قارعه-دارالاخره ومواردیکه بصورت جمله امده است.

چهار-نفخ صور

نفخ صوریادمیدن درشیپوردوبارصورت میپذیردیکی درپایان جهان دنیاودیگری دراغازقیامت توسط فرشته خداونداسرافیل انجام میپذیرد.درقرآن کریم ازان تعابیردیگری است 

1-نفخ صوریاصیحه یاصاخه بمعنای شیپورخاموشی وبیداری  

 2-نقردرناقوریاقارعه یازجره بمعنای طبل خاموشی وبیداری 

بموجب روآیات فاصله دوصوریابرزخ جهان40سالست

 ونفخ فی الصورفصعق من فی السموات...ثمنفخ فیه اخری68زمر

پنج-مدت توقف دررستاخیز

قرآن کریم توقف دررستاخیزرا50000سال اعلام داشته است.بموجب روآیات رستاخیزدارای50موقف است که هرموقف مدت1000سال ادامه داردهریک ازمواقف قیامت بنامی نامیده شده است اولین موقف حیرت بعدازان سکوت وبعدسوال......وبالاخره اعراف است که بمکان مرتفع گویندومشرف بربهشت ودوزخست وکسانیکه وضعیت نامشخصی دارندیعنی نقاط مثبت انان کمتریابرابربامنفی است درانجا منتظرندتاموردشفاعت انبیاواولیاوصالحان قرارگیرند

آیات رامرورمیکنیم

 1-تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه4معارج

 2-یدبرالامرمن السماءالی الارض ثمیعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مماتعدون4سجده

3-وبینهماحجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلابسیماهم ونادوااصحابهم45اعراف

شش-بهشت ودوزخ

پس ازطی مواقف دررستاخیزومشخص شدن وضعیت ادمیان سرانجام برخی وارددوزخ وبقیه به بهشت ابدی واردمیشونددراین قسمت

ابتداازدوزخ وسپس ازبهشت درقرآن سخن خواهیم گفت

الف-دوزخ وعذابها

 1-اسامی دوزخ- درقرآن کریم برای دوزخ7نام امده است که درروآیات ازانهابه هفت دریاطبقه سخن رفته است وهرگروهی ازیک درواردویادران سکنی میگزینند.هاویه دراسفل السافلین مکان منافقان-جحیم برای مشرکان-سقربرای مجوسان-حطمه برای یهودیان-سعیربرای صابئین-لظی برای ترسایان-وبالاخره جهنم برای گناهکاران اهل توحید 

 لهاسبعه ابواب لکل باب منهم جزءمقسوم 44حجر

 2-عذابهای جسمانی دوزخ 

 درقرآن کریم ازعذابهای دوزخ بشرح زیریادشده است

  شدت عذابها-اتش دائمی-غذاهاونوشیدنیهای مرگبارمانندزقوم حمیم غسلین ضریع غساق صدید مهل ولباسهائی چون صهر مقامع سرابیل وقطران-بادکشنده-سایه سوزان-کندن پوست-زندان وزنجیر-اب داغ-اتش ازبالاوپائین واطراف-قصدخروج کننددوباره بازگردانده میشوند-هیزم اتش سنگ وانسانست-ازدلهااتش برمیخیزد-اتشی طلب کننده باصدای وحشتناک ومتحرک

 3-عذابهای روحانی دوزخ

 غم واندوه-حسرت-تحقیر-دوری ازرحمت خدا-رویت بهشتیان-جاودانگی عذاب-اجازه سخن گفتن داده نمیشود-بدرخواست انان پاسخی داده نمیشود - هرزمان که قصد خروج ازاتش را دارنددوباره برگردانده شوند.درمورد دوزخ و

عذابهای آن بصفحات169تا171فرهنگ موضوعی مراجعه شود.

ب:  بهشت

1-درقرآن کریم بهشت دارای 8نام ست-دارالجلال-دارالقرار-دارالسلام-جنه الفردوس-جنه الماوی-جنه الخلد-جنه النعیم-جنه عدن. درروآیات ازاسامی فوق بهریک ازدرهایاطبقات هشتگانه اطلاق میشودوازهریک ازانهاگروهی واردویادران سکنی میگزینند.

بهترین قسمت بهشت اعلی علیین است که محل استقرارانبیاءالهی است وپس ازانان اولیاءا... ودرمراحل بعدی سابقین(مقربین)-علماء-شهداء-صالحین ودیگرمومنان قراردارند

 جنات عدن مفتحه لهم الابواب 50ص

 جنات عدن یدخلونها....یدخلون علیهم من کل باب23رعد

2-نعمتهای جسمانی بهشت

درقرآن کریم ازنعمتهای جسمانی بهشت بشرح زیریادشده است. باغهاونهرهای جاری دران-سایه های ملایم ودائمی-قصرها-فرشهاوتختهای گسترده-غذاهای اماده-شرابهای طهور تسنیم ورحیق-ظروف لباسهاوزینتها-همسران پاک بکروشوهردوست(حورالعین)خادمان کمربسته بخدمت-ساقیان جام بدست-پیش پذیرائی-دختران نارپستان وهمسن-شرابی باطبع کافور-رحیقی مختوم بمشک ویازنجبیل ازچشمه ای بنام سلسبیل-دیبای نازک وحریرواستبرق ودستبندهای سیمین-شرابهائی که هرگزمستی وخماری ندارد-میوه دلخواه وگوشت تازه-زنان زیباوسیاه چشم چون لولومکنون-نهرهائی ازشیروشراب وعسل مصفا...                

  3-نعمتهای روحانی بهشت

 احترام مخصوص-صلح وصفا-امنیت-دوستان خوب-محبت ونشاط-خشنودی خداوند-ابدیت نعمتها-انچه بخواهندهست-منتی درکارنیست-سخن بیهوده درکارنیست-طراوت ازسیمای انان میبارد-سلام وسلامتی واسایش ابدی-روبروی هم مینشینندوازگذشته هاصحبت میکنند-دربیان میگویندسبحانک ا...م-درودشان سلامست واخرالحمدلله رب العالمین-درکنارهمسران وفرزندان صالح خودقراردارند.

آیات رامرورمیکنیم

 72زخرف-18واقعه-15و16دهر-14غاشیه-7واقعه-57یس-42صافات-51ص-73زخرف-55دخان-25بقره-48صافات-54دخان-20طور-56رحمن22واقعه-45تا47صافات-23طور-5و17و18تا21واقعه-34نبا-31کهف-56یس-20طور-54رحمن-15تا34واقعه-13دهر-5دهر-41مرسلات-28مطففین-12غاشیه-15و16غاشیه-15محمد-10فرقان-28تا31واقعه

برای مواردبیشتربصفحات166تا169فرهنگ موضوعی مراجعه شود. (حدیث100تا154 ج 1میزان الحکمه)- اصحاب اعراف(2894تا2895)

هفت-دلائل وجودمعاد

قیامت یارستاخیزبا7دلیل قابل وقوعست

1-فطرت-لااقسم بیوم القیامه ولااقسم بالنفس اللوامه2و3قیامت مجالست نفس لوامه درکنارقیامت بیانگروجودیک دادگاه جهانی برای بشریتست زیرانفس لوامه همان دادگاه درونی ووجدان است

 2-برهان حکمت-افحسبتم انماخلقناکم عبثا 117مومنون 

 3-برهان عدالت-بالعدل قامت السموات والارض

4-برهان هدف وحرکت-انا... واناالیه راجعون 151بقره

 5-برهان رحمت-رحمت خداوندایجاب میکندکه برای انسان ازطریق بقاافاضه ولطف شود

 6-برهان وحدت-قیامت یوم الفصل است وتمام اختلافات بوحدت میگراید

7-برهان بقاءروح-ولاتحسبن الذین قتلوافی سبیل ا... بل احیاءعندربهم یرزقون163ال عمران درپایان این بخش بسه مساله مهم اشاره میشود

 یک-دلائل وجودروح

1-اگاهی ازبرون درحالیکه ماده چنین خاصیتی ندارد  

 2-وحدت شخصیت درطول عمردرحالیکه ماده پیروفرسوده میشود

3-عدم انطباق بزرگ وکوچک

 دو-اعتقاد شیعه معاد جسمانی وروحا نیست

 یعنی درقیامت جسم وروح ماحاضرخواهندبودآیات قرآن درنه گروه مبین این امرند

1-تجدیدحیات ازخاک

2-برخاستن ازقبرها

3-برگشت بخاک ومحشورشدن ازان

4-زنده شدن زمین مرده

5-وجودلذات مادی دربهشت

6-وجودمجازاتهای مادی دردوزخ

7-شهادت اعضای بدن

8-ردنظرات مخالفین

9-چهارموردتاریخی(عزیر-اصحاب کهف-معجزات عیسی-گاوبنی اسرائیل)

سه-منظورازحوروغلمان کیانند؟

حورجمع حوراءوغلمان جمع غلام غیرازجن وفرشته اند انهامخلوقی بین مادی وغیرمادیندوتعلق بجهان رستاخیزدارندودراختیاربهشتیان میباشند.آیات مربوطه

 کذلک زوجناهم بحوورعین44دخان و52طور 

حورمقصورات فی الخیام55رحمن-

وحورعین کامثال اللولو المکنون56واقعه

-یطوف علیهم ولدان مخلدون17واقعه

-یطوف علیهم غلمان لهم کانهم لولومکنون52طور

 ج-دفعات خلقت ومرگ

 براساس آیات الهی موجودات جهان بویژه انسان دارای دوخلق یاآفرینش اندکه بتعبیرقرآن به(نشاه الاولی)و(نشاه الاخری یانشاه الاخره)شده استوهمچنین دارای دومرگند که اولی به(موته الاولی)و(موته الاخری یاموته الاخره)تعبیرمیگردد.باین صورت که آفرینش اول بصورت تدریجی ازاغازخلقت شروع وبدنبال آن مرگ تدریجی برای مخلوقات حاصل میگردداین آفرینش ومرگ او ل است که بدنبال آن برزخ اول(تدریجی)حاصل میگردد.سپس درپایان جهان پس ازاعلام صوراول جهان وهرانچه درانست حتی ارواح میمیرند وجهان بطورکلی درسکوت ونیستی قرارمیگیرداین مرگ دومست وپس ازمدتی حدود40سال که برزخ دوم(دفعی)میباشدباصوردوم رستاخیزاغازمیگرددکه این نیزخلق دوم محسوب میشود بنابراین خلق ومرگ اول تدریجی وخلق ومرگ دوم دفعه واحده میباشدبرهمین سیاق برزخ نیزابتداتدریجی وسپس دفعیست.

 آفرینش تدریجی ازعالم ذراغازوبدنیامیانجامدودررستاخیزخلق دفعی صورت میپذیردهمانطورکه دردنیامرگ تدریجی حاصل وسرانجام درصوراول مرگ دفعی صورت میپذیرد.آیات رامرورمیکنیم

1-ولقدعلمتم النشاه الاولی....62واقعه(خلق اول)

 2-وان علیه النشاه الاخری48نجم(خلق دوم)

3-ان هی الاموتتنا الاولی...34دخان(موت اول)

 4-لایذوقون...الاالموته الاولی56دخان(موت اول)

 5-انمانحن یمیتین الاموتتناالاولی..56صافات(موت اول)

6-ونفخ فی الصور...ثم نفخ فیه اخری68زمر(مرگ وخلق دوم)

7-افعییناباالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید14ق(مرگ وخلق دوم )

 8-قل سیروا..کیف بدا الخلق ثم ا... ینشئ النشاه الاخره19عنکبوت(خلق اول ودوم)

9-قالواربناامتنااثنیین واحیینااثنیین11مومن(خلق ومرگ دوبار)

10-کیف تکفرون..کنتم امواتافاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیه ترجعون 28بقره(دومرگ ودوخلق)

د-خلقت جن(پری)

پیش ازانکه بحث خلقت جهانرابپایان بریم و به خلقت انسان بپردازیم لازمست ازخلقت جن که پیش ازانسان صورت پذیرفته است سخن بگوئیم جن موجودیست مادی بااین تفاوت که میتواندازدیدادمی غایب باشدودرصورت وجودشرایط رویت انان امکانپذیر است درحالیکه فرشتگان حتی برویت اولیاءا... نیزنمیرسنداین مخلوق نیزدرخدمت اوامر الهیست لیکن خودنیزصاحب اختیاراتیست وهمچون انسان بدوگروه خوب وبدتقسیم میشونددرخصوص آفرینش جن

 آیات قرآن رامرورمیکنیم 

1-خلق الجان من مارج من نار14الرحمن

2-..خلقته من طین وخلقتنی من نار  77ص

3-والجان خلقناه من قبل من نار السموم27حجر

4-قال اناخیرمنه خلقتنی من  نارو.....11اعراف

 بموجب آیات یادشده خلقت جن ازاتش یاشعله انست 

 ازجن تعابیردیگری درقرآن امده است جان-عفریت-خناس-نفاث-جنه-شیطان-ابلیس-الثقلان

 ابلیس که نام قبلی وی عزازیل بودرئیس شیاطین واجنه است که سالهای بسیاربعبادت خدامشغول بود.بهمین علت درصف فرشتگان میایستادتااینکه درمساله خلقت ادم دچاراستکباروغرورشدوموقعیت خودراازدست دادودرزمین ماموراغوای ادمیان شدابلیس ازاجنه است قرآن کریم میفرماید   فسجدواالاابلیس کان من الجن 50کهف    درقرآن کریم سوره ای بنام جن امده ودران باسلام اوردن جنیان نزدپیامبراسلام اشاره شده است.یکی ازمعجزات حضرت سلیمان تسلط ایشان برجنیان بود.ببرخی ازصفات ابلیس اشاره میشود.  بئس القرین-خناس-رجیم-غرور-قرین-مارد-وسواس

داستان ابلیس از11تا18اعراف-محاجه خداوشیطان26تا44حجرو61تا65اسراو71تا78صو1تا15جن.