X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کتاب معرفت

آشنائی جامع با قران کریم وعلوم اسلامی

مسایل شکلی بخش دوم(ادبیات قرآن- هنر ادبی)(3)

شنبه 9 آبان‌ماه سال 1388 01:23 ب.ظ نویسنده: محمد علی به ابادی نظرات: 0 نظر چاپ

موارد اعجاز قرآن-تحدی در قرآن-پیشگوییهای قرآن-عجایب قرآن-صیغه های مشکل درقرآن-اصطلاحات در قرآن-تشبیهات-مقطعات-سوگندها-ادعیه-اسباب نزول-ریشه لغات قران- وده ها مورد دیگر(ساختار هندسی قران. سوره ها وایات ان)

قرآن کریم فارغ از موضوعات مهم آن از نظر هنری و ادبیات یکی از شاهکارهای ادبی مهم جهان است و شاید بتوان گفت بی نظیر ترین آنهاست بعبارت دیگر قرآن کریم موضوعات خود را در قالب بهترین شیوه هنری یعنی ادبیات در اشکال مختلف داستانی و فصاحت و بلاغت بیان مطرح نموده است .

در خصوص ادبیات قرآن موارد زیر را میتوان مطرح نمود

الف: موارد اعجاز قرآن

قرآن کریم بزرگترین معجزه پیامبر اسلام ص می باشد موارد اعجاز قرآن بشرح زیر است

یک: قرآن یک معجزه جاودانی است بهمان صورت که نازل شده است تا ابد باقی خواهد ماند و هیچگاه تحریف نخواهد شد           

  آیات الهی را مرور می کنیم

1 – نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون   9 حجر

2 – لامبدل لکماته  115 انعام – 27 کهف – 34 انعام

3 – وانه لکتاب عزیز لآیاتیه الباطل من بین یدیه و لامن خلفه         42 فصلت

4 - . . . قل مایکون لی آن ابدله من تلقاء نفسی                                16 یونس

5 – فینسخ ا... مایلقی الشیطان ثم یحکم ا... آیاته                           52 حج

6 – قل انزله الذی یعلم السر فی السموات و الارض                        6 فرقان

دو: فصاحت و بلاغت

قرآن از جهت فصاحت و بلاغت در میان تمام کتابهای جهان بی نظیر است و خود قرآن در هفت جا تحدی بدین امر نموده است   موارد تحدی در قسمت بعدی خواهدآمد

سه: عدم تضاد و اختلاف در آن

افلاتید برون القرآن و لوکان من عند غیرا... لوجدوا فیه اختلا فاکثیرا  82 نساء

چهار: اسلوب و سیاق واحد در آن

قرآن نه نظم است و نه نثر لیکن زیبای همه آنها رادربردارد و در این اسلوب در کل آن و در طول 23 سال نزول تدریجی از وحدت کاملی برخوردار است

پنج: تلاوت آن کهنگی ندارد و همیشه باطراوت همراه است

شش: کثرت معانی در عبارات کوتاه

هفت: تاثیر در نفوس آدمیان

هشت: ثبات و پایداری آن در طول زمانها

نه: بهترین راهنمای بشریت به راه راست

ده: بیان اخبار گذشته و آینده و امور غیبی ( مراد پیشگویی بعدا خواهدآمد )

یازده: آهنگ قرآن که از عالم روح میاید با موسیقی و آهنگهای بشری قابل مقایسه نیست

دوازده: برخی موارد جالب در قرآن

تعداد ماه       12 بار        تعداد روز   365 بار         دنیا و آخرت   115 بار        موت و حیات    75 بار

امام                 12 بار

ب: تحدی در قرآن

تحدی بمعنای ادعای معجزه و کار فوق العاده نمودن است و در قرآن کریم در خصوص کلام الهی این امر هفت بار صورت پذیرفته است.

آیات را مرور می کنیم:

1 – تحدی به تمام قرآن

قل لئن اجمتعت الانس و الجن علی آن یاتوا بمثل هذا القرآن لآیاتون بمثله و لوکان بعضهم لبعض ظهیرا 88 اسراء

قل فاتوا بکتاب من عند ا... هوا هدی منها                     49 قصص

2 – تحدی به ده سوره      قل فاتوا  بعشرسور                     13 هود

3 – تحدی به یک سوره

و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله   23 و 24 بقره –     

قل فاتوابسوره مثله38یونس

4 – تحدی بگفتاری ( داستانی ) از آن

فلیاتوا بحدیث مثله آن کانوا صادقین   34طور

ج: پیشگوییهای قرآن

یکی از معجزات قرآن طرح مسایلی است که درزمان بیان آن قابل درک نبوده لیکن بمرورزمان وپیشرفت علم شناسایی گردید اینک به برخی از موارد اشاره میکنیم

1-     خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترایب  1طارق

2-    الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا   نباء

3-    وخلقناکم ازواجا وانزلنامن المعصرات ماءثجاجا   نباء

4-    فلااقسم برب المشارق والمغارب  40معارج

5-   رب المشرقین ورب المغربین       16الرحمن

6-     یرسل علیکم  شواظ من نار ونحاس فلاتنتصران 35الرحمن

7-   یامعشر الجن والانس آن استطعتم آن تنفذوا من اقطار السموات والارض     33الرحمن

8-    والسماء بنینا وانا لموسعون     47ذاریات

9-     ومن کل شیء خلقنازوجین  49ذاریات

10- افلم ینظرواالی السماءفوقهم کیف بنیناوزیناهاومالهامن خروج 7ق

11-  وانبتنافیهامن کل زوج بهیج   7ق

12- انافتحنافتحامبینا    1فتح

13- والشمس تجری لمستقرلها   38یس

14-والقمرقدرناه منازل  39یس

15-       لاالشمس ینبغی لها آن تدرک القمرو...........40یس

16- ا... الذی رفع السماوات بغیرعمدترونها     2رعد   و9لقمان

17-       وتری الجبال جامده وهی تمر مر السحاب     90نمل

18- یولج اللیل فی النهارویولج النهار فی اللیل    14فاطر

19- غلبت الروم .....وهم من بعدغلبهم سیغلبون ...1روم

20-الم تر انا... یزجی سحابا   43نور

21- وجعلنا فی الا رض رواسی آن تمیدبها   32انبیا

22-       وجعلناالسماء سقفامحفوظا    32انبیا

23-       وتری الارض هامده فاذاانزلناعلیهاالماءاهتزت وبث5حج

د: عجایب قرآن

درقرآن کریم ازمواردی صحبت شده است که بشرتاکنون پی به عمق آن نبرده وبعنوان عجایب قرآن مطرح است درزیر ببرخی ازانان اشاره میکنیم:

1-     وبنینافوقکم سبعا شدادا    نباء

2-    تولد عیسی از مریم باکره     40ال عمران

3-    وانزل جنودا لم تروها    26توبه

4-    الذی خلق سبع سموات طباقا      3ملک

5-   قل اوحی الی انه نفر من الجن......سوره جن

6-     وانا لمسنا السماء .....ملیت حرسا شدیدا وشهبا8جن

7-   جاعل الملایکه رسلا اولی اجنحه مثنی   .......1فاطر

8-    شق القمر     1قمر

9-     ا... نورالسموا ت والارض......35نور

10- اولم یرالذین کفروا آن السموات واللارض کانتا رتقا ففتقنا    31انبیا

11-  معراج پیامبر        1اسراء

12- ویسیلونک عن الروح...........87اسرا

13- انا ناتی اللارض ننقصها من اطرافها    41رعد

14-اصحاب فیل    سوره فیل

15-                        اصحاب کهف ورقیم         16کهف

ه-صیغه های مشکل درقرآن

ابریق از برق – اثرن از ثور – ادوا از ادی – استبرق از برق – موصده از وصد – استبقوا از سبق – اتقی و تقی از وقی – جوابی از جابی از جبی – تحروا از حری – حلوا مجهول از باب تفعیل از حلی – خلو از خلی – مخاض از مخض – ادکر و مدکر از ذکر – مرضی جمع مریض از مرض – زالت از زیل – ساق از سوق – سائبه از سیب – طائف از طوف – عاد از عدو – عاد پیامبر از عود – عید از عود – اعان از عون – قرن فعل امر قرّ – قائلون و مقیل بمعنای خوابیدن از قیل – الحاف از لحف – مهلک از هلک – نفقه از فقه – هدنا از هود – واهلک از اهل – یلتکم از لیت- یحموم از حمّ – ذاالاید و باید از اید – آدم از اوم – آل از اول – آلاء از الی – آیه از آیا – اتقان از تقن – اثنان از ثنی – ارجاء از رجو – اعتدنا از عتد – اقتت از وقت – الذین والاتی از ال ل – ا... از اله – امه از امو – انجیل از نجل – اولئک از اول – تاره از تور – تتری از وتر – تراقی و ترقی از رقی – تراقی و ترقوه از ترق – ثبات از ثبو – دیه از ودی – ذریه از ذر – فصرهن از صور – ماء از موه – ماب از اوب – مشکات از شکو – معین از معن و عین – ملائک از ملک و الک و لئک – هاروت از هرت – ماروت از مرت – یاتل از الو – استکانوا از کین – شیطان

و: اصطلاحات در قرآن

کوثر – ماعون- همزه – ثمره – تکاثر – علم الیقین – عین الیقین – حق الیقین – اهل کتاب – صحف – لیله القدر – نادی (جماعت)-زبانیه (ماموران جهنم)- اسفل السافلین- اعلی علیین – تقوی و طغوی - عقبه (تکلیف)- مرصاد – نفس مطمئنه – نفس اماره – نفس لوامه – لوح محفوظ – صراط مستقیم – خیر و شر – اولی و آخرت – دنیا و عقبی – مطففین – زمهریر (سرما)- تحری (جستجو) – اجل مسمی- اجل معلق – استکبار – استضعاف – توبه نصوح – حدود ا... – صدیقین – شهداء – ضیزی (خلاف عدالت) - اجنه جمع جنین – سکره الموت – اسلام و ایمان – اشراط جمع شرط – اولوالعزم- جاثیه ( به زانودرآمده)- آیام ا... – مدینون جمع مدین مفعول از دین – ملا اعلی – کتاب محفوظ – کتاب محو و اثبات -  جلابیب جمع جلباب ( چادر )- عروه الوثقی – رب السموات و الارض و مابینهما( همه هستی )- عصی جمع عصا – ذکران جمع ذکر – اناث جمع انثی – قسطاس (ترازو)- افک (دروغ)- اناسی جمع انسان – صلوات –– اولی النهی(اولوالاباب) – تحت الثری ( زیر زمین) – ملت ( کیش ) – طاغوت – لمح البصر – احدی الحسنین ( شهادت یا پیروزی - مباهله – قنطار -   نسیء ( تغییر در ماههای حرام ) – کلاله– یمین ( ایمان) – شمال ( شمائل )-  ریش ( زینت )-  قرن ( قوم و زمان )- مستقر ( آخرت ) – مستودع (‌دنیا) – اعراف ( مکان بلند ) – ارائیم (‌خبردهید ) – انفال (  فییء) تسبیع و تقدیس – اساری ( اسیر ) – محکمات ( ام الکتاب ) – متشابهات – قسیس ( کشیش) – شق القمر – معراج – دحو الارض- سدره المنتهی – قاب قوسین – دابه الارض – ارذل العمر – شجر احضر – اولی الامر – ام الکتاب – ام القری ( مکر )

ز: طبیعت در قرآن

فلق – عصر – زلزله – علق- ضحی – لیل – شمس – فجر – سماء – جبل – ارض – طارق – بروج – شتاء – صیف – تراب – دهر – شهاب- ماء – نار – نجم – شعری – یم – بحر – صاعقه – دحان – عین – سیل – بر – طوفان – صیحه – طور – برد – حسبان – ینبوع – رعد – کوکب – برق – جو – خسوف – ساحل – ریح – حاصب ( تندباد) – مزن – سحاب – غمام – اعصار ( گردباد)- ودق

( باران ) – مطر – صیب – وابل – غیث – افق – حجر – یحموم – قمر – صرصر – طل – فج- لجی – موج – هلال

ح: اجزاء بدن در قرآن

راس – اذن – انف – بصر – عین – سمع – جبین – جبهه جباه – ناصیه – شعر – جید – عنق – حلق – حلقوم - حنجره – حنک – خد – ذقن – رقبه – ترقوه (تراقی)- سن – شفه – فم – لحیه – لسان – بطن – تریبه – جلد – جنب – حویه – دم – رحم- شحم- لحم – صدر – صلب – ظهر – عصب – عظم – فواد – فرج –فقار- قلب- کبد – معا- منکب- انمله- ورید – ید –رجل – اصبع – ظفر – عضه – قدم – کعب – نفس – روح – وجه – ساق – بشر – وتین(رگ)- خرطوم- دبر- قبل – جسد- بدن- جیب – جناح – یمین – ازر – کف – صوف- سوات(عورت)- دمع – مرفق – سواه (جسد) – بنان – جسم – عضله – عوره – غمز – مقعد

ط: خویشاوندان در قرآن

اب (والد)- ام ( والده) – اخ- اخت- ابن(ولد)- بنت- مولود- ورید – فتی – فتاه – جد – جده- خال- خالد- عم- عمه-زوج- زوجه- بعل- صهر-  سبط- نافله – دعی – ربیبه – امرئه – امرء – صاحبه(همسر)- ولدان ( کودکان)- فصیله(خویشان)- ابنه- رحم- عشیره- غلام(غلمان)- ذریه- ذکر – انثی- اهل(اهلون)- آل – رجل – نساء- نسوء – ناس – اناس – انسی- اناسی – صبی – شیب(پیر) – حفده( نوادگان )- سید – سیده – اقربی – ثیبه – طفل – عروب – عقب – کلاله – نسب – نسل – آباءالبعوله(31 نور)

ی: حیوانات در قرآن

1- چهارپایان: ابل – بعیر – بغل – بقر – بهیمه – ثور – جمل – حمار ( حمر و حمیر ) – سائبه – سائمه – ضان – عجل – غنم – مغر – نعجه – نعم – ناقه – خیل – رکاب – ضامر – بدن - حام – بحیره – صافنه – وصیله – جیاد – عادیه – موریه – مغیره – دابه

2- حشرات: بعوضه – جراد- ذباب- عنکبوت- فراشه- قمل- نحل – نمل

3- خزندگان: ثعبان – حیه – جان

4- آبزیان: حوت – ضفدع – نون ( ماهی )

5- پرندگان: سلوی – غراب – هدهد -  طیر( ابابیل)

6- مابقی: خنزیر – ذئب – فیل – قرده – کلب – قسوره(شیر)

« کلب و خنزیر دو حیوان نجس العین اند »

ک: بیماریها در قرآن

اعمی کوری ( عمی و عمیان ) 50 انعام – اعرج لنگی ( عرج) 61 نور -  اصم کری ( صم) 42 هود – ابکم لنگی  (بکم) 76 نحل – اکمه کوری مادر زاد (‌ کمه ) 49 آل عمران- ابرص یا پیسی

  ( برص ) 110 مائده

ل: نوشت افزار در قرآن

قرطاس – قلم – مداد – صحف – سجل – رق – کتاب – سفر

م: فصول در قرآن

صیف ( تابستان )- شتاء ( زمستان)  سوره ایلاف

ن: مزه ها در قرآن

حلو( شیرین ) – مر ( تلخ ) – اجاج ( تلخ و شور ) – ملح (شور) – غدب ( شیرین ) – خمط ( تلخ )

س: رنگها در قرآن

ابیض ( بیضاء ) سفید 187 بقره – اسود ( سود ) سیاه 187 بقره – اخضر ( خضر ) سبز 80 یس – احمر ( حمر ) سرخ 27 فاطر – اصفر ( صفر )‌ 33 مرسلات 51 روم – ازرق ( زرق ) آبی و کبود ‌102 طه – رماد خاکستری 18 ابراهیم

مسوده – مصفره – مخضره

ع: فلزات در قرآن

ذهب ( طلا ) – فضه ( نقره) – حدید ( آهن ) – قطر و نحاس و مهل و قطران (‌مس و سرب )

ف: اغذیه در قرآن

لبن – عسل – بیض ( تخم مرغ) –  دهن – لحم – سکر ( شکر ) خبز – من –سلوی – زیتون – مائده

س: میوه ها در قرآن

تین – زیتون – عنب – قضب ( خرماو تره )-  رمان- یقطین (کدو)- رطب – قثاء – طلح (موز)

س:پول در قرآن

دراهم 20 یوسف- دینار 75 آل عمران – ورق ( اسکناس )19 کهف

ق: گیاهان و سبزیجات  در قرآن

تین – زیتون – قضب – نحل – صدر – یقطین – بقل – فوم – بصل – عدس – خردل – اتل(گز) – ضریع – عنب- اب (گیاه خودرو) – طلح (درخت موز)- خضر ( سبزینه ) – الحب – ریحان – سنبله – صنوان – طلع – قنوان – قثاء

ر: اسم فعل در قرآن

اف – اوه- الا -  ویل – هاءم -  هلم – هیت – هیهات – ویکان - هاتوا

ش: جهات سته    در قرآن

قبل و امام (جلو) – خلف و دبر – وراء- ظهر (پشت) – فوق ( بالا) – تحت (زیر و پائین)- یمین (راست )- یسار و شمال ( چپ )- بین (میان)- عندو لدن و لدی (نزد )- جنب ( کنار ) – ثم – هیهنا – هنا – هنا   لک – مشرق و مغرب

ت: ادوات استفهامی در قرآن

أ – هل – این – متی – من – ما – ای – کیف – کم – لم-  لما

ث: ظروف زمان و اوقات در قرآن

آیان – متی – انی – ازل – ابد – امس – الیوم – غد – جمعه و سبت – الان – یوم و لیل و سنه و عام و حول (سال) – ساعه – قرن -  شهر – اصیل ( اصال) – بکره – سحر – صبح و       صباح – عشاء و عشیه – عصر و مساء – اجل – اناء – بغته- حقب- دهر – حین – اذ – اذا – آیام – نهار – لیل – عشی – ضحی – امد – ابکار –اهله

آیام هفته: سبت (65بقره) – جمعه ( سوره جمعه )

خ: خطابات درقرآن

درقرآن کریم خطابات دوگونه اند

1-عمومی-یاایهاالناس-یاایهاالانسان-یاایهاالذینامنوا-یاایهاالذین کفروا- یاایهاالکآفرون 2-خاص-یاایهاالمدثر-یاایهاالمزمل-یاایهاالنبی-یاایتهاالنفسالمطمئنه-یاایهاالرسول-قل

 

ذ: اسامی معرب به حروف وباهمزه وصل

1-اب-اخ-فم-ذو-اولو

2-اسم-ابن-ابنه-امرء-امرءه-اثنا-اثنتا-ال

ض: مکانهادرقرآن

ارم(شهرعاد)-طوی(اورشلیم)-موتفکات(شهرلوط)-طور(بیابان سیناء)-مکه-بکه احقاف(سرزمین قوم عاد)-مصر-ام القری(مکه) -سبا-یثرب -مدین(شهرشعیب) -روم-طورسیناوسینین -کهف-حجر(صالح) -جودی- حنین(میان مکه ومدینه)بابل-صفا-مروه-عرفات-مشعرالحرام-بدر-منی-مدائن-دارالندوه-کعبه-الوادالایمن-وادالنمل ارض الجرز اریحا-ایله

ظ: غزوات وسرایادرقرآن

بدر214بقره-احد121ال عمران-حنین25توبه-خندق214بقره-حدیبیه7توبه وفتح-بنی النضیر206حشر-فتح مکه1نصر-تبوک38توبه-احزاب9احزاب-یوم الفرقان214بقره-بنی نخله11مائده-حمراءالاسد172ال عمران-خیبر15فتح-ذات السلاسل11و1عادیات بصفحه281مراجعه فرمائید

غ: مساجددرقرآن

قبله مسلمانان ابتدامسجدالاقصی یابیت المقدس بود.لیکن درسال دوم هجری بفرمان خداوندقبله ازمسجدالاقصی به مسجدالحرام یاکعبه تغییر یافت کعبه اولین خانه خدادرروی کره زمین است که توسط حضرت ادم بناشد وپس ازویرانی درطوفان نوح مجددابوسیله ابراهیم تجدیدبناشد آیات رامرورمیکنیم.

آن اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا95العمران واذیرفع ابراهیم القواعدمن البیت واسماعیل...122بقره     

 وحیث ماکنتم فولواوجوهکم شطره144بقره 

..فلنولینک قبله ترضیها 144بقره

  علاوه برمسجدالحرام(بیت العتیق)ومسجدالاقصی درقرآن کریم به مساجددیگری نیزاشاره شده است.مسجدقبلتین1اسرا-مسجدقبا107توبه-مقام ابراهیم(مصلی)-مسجدضرارکه دستورتخریب آن داده شد107توبه

لا: اعداددرقرآن

درقرآن کریم انواع اعدادبیان شده است

1-اصلی-احدواحدی-اثنان واثنتان واثنتین-ثلاث وثلاثه-اربع واربعه-خمس-سته-سبع وسبعه-ثمانی وثمانیه-تسع-عشر-احدعشر-اثنتی عشر-تسعه عشر-عشرون-ثلاثون وثلاثین-اربعین-خمسین-ستین-سبعون وسبعین-ثمانون وثمانین-تسعون-تسع وتسعون مائه-ماتین-ثلاث مائه-ثلاث مائه وتسع-الف سنه الاخمسین-الف والوف-الفین-ثلاثه الاف- خمسه الاف-خمسین الاف4معارج-مائه الف147صافات

2-ترتیبی-واحدوواحده-اول واولی-ثانیه-ثالث .ثالثه-رابع-خامسه-سادس-ثامن

3-کسری-نصف-ثلث-ثلثان-ربع-خمس-سدس-ثمن-عشرومعشار

4-توزیعی فرادی-مثنی-ثانی اثنین-ثلاث-ثالث ثلاثه-رباع-تثلیث-شفع-وتر-زوج-بضع

اب: علائم واشکال آن درقرآن

علائم وشکل انهادرقرآن بشرح زیراست:

1-حرکات(فتحه-ضمه-کسره-رفع-نصب-جر-الف مدی-یای مدی-واو مدی-سکون)

2-علائم وقف(م لازم-لاقبیح-قلی وقف اولی-صلی وصل اولی-     ج جایز-معانقه).

3-علائم احکام(مد-شد-وصل-اشباع-اماله-غنه-سکت-ادغام-اظهار-اخفا-اقلاب-ناخوانا) علائم قدیمی عبارتند از-قفه(سکت)-ط-قف(وقف تام)-ک(کافی)-ز-ص-ق-جه(حسن)-صل(قبیح)-صب(وصل یمابعد)-صق(وصل بماقبل)

اج: استثناءات تجویدی در قرآن

مجریها(ا ماله)-فرق.مصر.یسر.نذر.اسر بدوصورت تفخیم وترقیق)-ارکب معنا(ادغام متجانسین)-الم نخلقکم(ادغام متقاربین)-بل ران ومن راق(بلاادغام)-مکناوتامنا(ادغام کبیر ودومی بااشمام)-مالیه هلک(ادغام.سکت.وقف)-یس والقرآن..ن والقلم(بدون ادغام دروصل)-دنیا بنیان صنوان قنوان(بلاادغام)الان(مدلازم کلمی مخفف)-ع درعسق وکهیعص (مدلین باسبب سکون لازم)-ارجه والقه(ضمیر ساکن)-یرضه(بلااشباع)-فیه مهانا(بااشباع)-علیه ا... وماانسانیه ضمیرمضموم10فتح و6کهف)-عوجا قیما.بل ران من راق .من مرقدناهذا(مواردسکت)-اناولکنا38کهف.الظنونا الرسولا.السبیلا10و66و67احزاب.قواریرا سلاسل سلاسلا4و15دهر(همگی وقف باالف)-اتحاجونی(ادغام کبیر)-یبسط.بسطه.مصیطره.مصیطرون(باص وس)-فمااتینی(باحذف وسکون دروقف)-بئس الاسم(السم ولسم دروقف)-ءاعجمی(دومی باتسهیل)-لایهدی35یونس (ادغام کبیرومتجانسین

اد: امثال تشبیهات و کنآیات درقرآن

درقرآن کریم بیش از200مثل کنایه وتشبیه بکاررفته است که دقت دردرک انهاانسان رابعمق مطلب نزدیکترمینمایدبرخی ازانهاعبارتنداز:

1-تشبیه حاملان تورات به خران حامل کتاب  6جمعه

2-خردشدن فیل سواران ابرهه به کاه خورده شده فیل

3-تشبیه خانه مشرکان بخانه عنکبوت    41عنکبوت

4-وضع مردم درقیامت بمانند پروانه های پراکنده4قارعه

5-تشبیه دنیاوزینتهای آن بباران19حدید

6-تشبیه اعمال کآفران بسراب39نور

7-ضعف خدآیان دروغ بعدمتواناییبه خلق مگس73حج

8-تشبیه اعمال کآفران به خاکستردرباد21ابراهیم

9-تشبیه داعیان غیر خدا بسراب15رعد

10- تشبیه  باطل بکف روی اب18رعد

11- تشبیه دلهای قسی بسنگ69بقره

12- تشبیه آفراد دردوزخ بخران فراری ازشیر50مدثر

13- تشبیه اعمال کآفرانبه تاریکی دردریای مواج  40نور

14- تشبیه صدقات بامنت به ریا266بقره

15- تشبیه منافقان بشب ظلمانی  17بقره

16- تشبیه منافقان طوفانی بارعدوبرق ووحشت ازمرگ19بقره

17- تشبیه انفاق بدانه گندم که هفت خوشه میدهد261بقره

18- تشبیه شهدابه زندگان154بقره

19- تشبیه کارمنافقان به تجارتی که سودندارد16بقره

20- تشبیه انفاق ریاکارانه بخاک روی سنگ باامدن باران264بقره

21- تشبیه انفاق به گیاه265بقره

22- تشبیه کآفران به سگ  176اعراف

23- تشبیه گمراهان به چهارپایان  179اعراف

24- تشبیه کآفران به خاکستر درباد   18ابراهیم

25- تشبیه کلمه طیبه به درخت طیبه 24ابراهیم

26- تشبیه کلمه خبیثه به درخت خبیثه 25ابراهیم

27- تشبیه باطل بکف روی اب 81اسرا

28- تشبیه زندگی دنیا به از بین رفتن محصول توسط باد45کهف

29- تشبیه کآفران به کسانیکه قادربدفع مگسی  ازخودنیستند 73حج

30-تشبیه خداوند به نور 35نور

31- تشبیه دنیاپرستان به انعام 44فرقان

32- تشبیه غیبت بهخوردن گوشت مردار  12حجرات

33- تشبیه قوم ثمود بعد ازعذاب به نخلهای وارونه  7حاقه

درسایرمواردبصفخه107فرهنگ موضوعی مراجعه فرمائید

اه-مقطعات درقرآن

دراغاز29سوره درقرآن کریم حروفی بهم پیوسته امده که بحروف مقطعه معروفندومیبایست درقرائت انهاراجداجداخواند سه موردازحروف مقطعه مربوط بسورههای مدنی وبقیه مکی اند.حروف مقطعه حداقل یک حرف وحداکثرپنج حرفند مجموع حروف مزبوربدون تکراربعنوان حروف نورانی درعبارت صراط علی حق نمسکه گرداوری شده است حضرت امیر فرموده اند هرکتابی راگزیده وخالصه ایست وخالصه قرآنحروف مقطعه انست.قبل ازبیان حروف نظراتی کهدرخصوص معانی انها وجودداردعنوان میگردد:

1-نامهای خداوند2-بمعنای سوگند3-اسم اعظم خداوند4-نامهای قرآن5-نامهای سوره ها6-نام پیامبران7-رموزواشارات است 8-توجه دادن مردم به مفاد قرآن است9-ترکیب حروف اخباری رابیان میکندمثلاحم اشاره به حیات وموت دارد10-بیان اینکه قرآن ازهمین حروف تشکیل میشود وکسی قادربه اوردن مثل آن نیست 11-تعدادحروف هرسوره باحروف مقطعه آن سوره نسبت دارد12-درسوره های مقطعه داربعدازحروف مقطعه ازکتاب وقرآن سخن رفته است اینک موارد حروف مقطعه بیان میگردد:

یک حرفی- ن(قلم)-ق(باسقات)-ص

دوحرفی- حم(احقاف-جاثیه-دخان-زخرف-فصلت-مومن)

سه حرفی-الم(سجده-لقمان-روم-عنکبوت-ال عمران-بقره) الر(حجر-ابراهیم-یوسف-هود-یونس)  طسم_قصص-شعراء)

چهارحرفی-  المر(رعد)- المص(اعراف)

پنج حرفی- حم عسق(شوری) -کهیعص(مریم)

نکته-ن اولین حرف مقطعه درسال سوم بعثت والم اخرین آن درسال 11هجری نازل شده است.منظوراز (ق) کوه قاف یعنی جودورزمین است.

او: سوگنددرقرآن

درقرآن کریم صدبارسوگندیادشده است که90باران توسط خداوندوبقیه توسط پیامبرودیگران اداشده است. سوگندهاهریکبمطالب مهمی اشاره دارندودرمقام اثبات آن بیان میباشند.کلیه سوگندهای حقتعالی برمخلوقات خوداست  که حاکی از اهمیت موضوع وتوجه دادن انسان به انهاست. اولین سوگندی که درقرآن امده درسوره عصرواخرین آن سوگندحقتعالیبه قرآن کریم درسوره یس میباشد.دریک موردخداوندبجان پیامبر سوگندیادفرمودهاند لعمرک(قسم بجان تو)73حجر ادات سوگندعبارتنداز-و-ت-ب وهمچنین 7موردباصیغه لااقسم 5موردبا(ت)انهم برسرواژه ا... دوموردبا(ب)وبقیه با(و)است ویک مورد باصیغه لعمرک. کلیه سوگندها در35سوره امده است25مورداول سوره و10مورددرمیان سوره .سوره هاعبارتنداز: یس-صافات-ص-زخرف-دخان-ق-ذاریات-طور-نجم-قلم-قیامت-مرسلات-نازعات-بروج-طارق-فجر-بلد-شمس-لیل-ضحی-تین-عادیات-عصر  65نسا-72و92حجر-56و63نحل-68مریم-75واقعه-38و39الحاقه-40معارج-32و33و34مدثر-15و16و17و18تکویر-16و17و18انشقاق

بیشترین سوگندهادرسوره والشمس است  پیش ازاوردن سوگندهاانواع انهارابیان میدارد:

1-سوگندبه پروردگارمانندربالمشارق

2- سوگندبه ا... مانندتا...5مورد

3- سوگندبه کتاب وقلم مانندومایسطرون-والقرآن الحکیم

4- سوگندبه نبات مانندوالتین

5- سوگندبه حیوان مانندوالعادیات

6- سوگندبه مکان مانندوطورسینا

7- سوگندبه انسان مانندووالد

8- سوگندبه زمان مانندواللیل

9- سوگندبه طبیعت مانندوالشمس

10- سوگندبه فرشتگان مانندوالنازعات

اینک سوگند ها- والعصر-والعادیات-فالموریات-فالمغیرات-والتین-والزیتون-وطورسینین-وهذالبلدالامین-والضحی-واللیل اذاسجی-واللیل اذایغشی-والنهار-واللیل-والسماء-ومابینهما-والارض-وماطحها-ونفس-وماسویها-لااقسم بهذالبلد-ووالد-وماولد-والفجر-ولیال عشر-والشفع والوتر-واللیل اذایسر-والسما-والطارق-والسماءذاتالرجع-واللرض ذات الصدع-والسماؤ ذات البروج-والیوم الموعود-وشاهد-ومشهود-فلااقسم بالشفق-واللیلوماوسق-والقمراذالتسق-فلااقسم بالخنس الجوارالکنس-واللیل اذاعسعس-والصبح اذاتنفس-والنازعات-والناشطات-والسابحات-فالسابقات-فالمدبرات -والمرسلات-فالعاصفات-والناشرات-فالفارقات-فالملقیات ذکرا-لااقسم بیوم القیامه-ولااقسم بالنفس الوامه-والقمر-واللیل اذاادبر-والصبح اذااسفر-فلااقسم برب المشارق-فلااقسم بماتبصرون-ومالاتبصرون-والقلم-ومایسطرون-فلااقسم بمواقع النجوم-والنجم اذاهوی-والطور-وکتاب مسطور-والبیت المعمور-والسقف المرفوع –والبحرالمسجور-والذاریت ذروا-فالحاملات وقرا-فالجاریات یسرا-فالمقسمات امرا-فورب السما.والارض-والسماءذات الحبک-والقرآن المجید-والکتاب المبین-والقرآن ذی الذکر- والقرآن الحکیم- والصافات-فالزاجرات- فالتالیات-تا...5مورد-بلی وربی-فوربک-ای وربی(توسط پیامبران)-بعزتک لاغوینهم اجمعین(قسم شیطان83ص)-بعزت فرعون_قسم ال فرعون)-لعمرک_قسم بجان پیامبر73حجر

از: ادعیه درقرآن

درقرآن کریم دعاهایی اززبان خداوندیاپیامبران وآفرادمومن بیان شد است که بهترین وسیله ارتباط باخداوند استذیلامواردی ازانرابیان میدارد:

1-اهدناالصراط المستقیم5حمد

2-ربناعلیک توکلناوالیک انبنا...5ممتحنه

3-ربنالاتجعلنافتنه للذین کفرواواغفرلنا..6ممتحنه

4-رب هب لی حکما...84شعرا

5-رب اغفروارحم وانت خیرالراحمین 118مومنون

6-رب اجعلنی مدخل صدق و....

7-ربنالاتزغ قلوبنابعدان هدیتنا...8ال عمران

8-...سبحانک فقناعذاب النار... 191ال عمران

9-رب اجعل هذابلداامنا..

10-امن یجیب المضطر اذادعاه و....63نحل

11-وان یکادالذین کفروا.....51قلم

12-وذاالنون اذذهب مغاضبا....88انبیا-60انعام

13رب اغفرلی ولوالدی وارحمهما...26اسرا

14-رب اجعلنی مقیم الصلاه..40ابراهیم

15-اللهم ربناانزل علینامائده من السما...114مائده

16-ربناآفرغ علیناصبرا...250بقره

17-رب لاتذرنی فرداو......89انبیا

18-ربناهب لنامن ازواجناوذریتناقره اعین  ..74فرقان

برخلاف دعادرخواست عذاب وناراحتی برای کسی بصورت نفرین مطرح میگردددرقرآن کریم مواردی از نفرین وجودداردکهبه بخشی ازانهااشاره میگردد:

1-ویل للذین کفروا37مریم

2-ویل لکل همزه لمزه 1همزه

3-ویل لکل افاک اثیم7جاثیه

4-ویل للمصلین 1مطففین

برای سایرمواردبفرهنگ موضوعی قرآن ص199 مراجعه فرمائید

اح: جملات کاربردی قرآن

برخی ازآیات الهی انچنان بامردم عجین شده که درفرهنگ عامه واردگردیده ودرصحبتهای روزمره بکارمیرودببرخی ازانهاذیلا اشاره میگردد:

1-ان مع العسریسرا  شرح

2-ماشاءا... اعلی

3-نصرمن ا... وفتح قریب 13صف

4-فاعتبروآیااولی الابصار  2حشر

5-الاان حزب ا... هم الغالبون  23مجادله

6-کل من علیهافان..26الرحمن

7-لیس للانسان الاماسعی 4نجم

8-انماال مومنون اخوه ...10حجرات

9-لااله الاا...   21محمد

10-ان ا... وملائکته یصلون علی النبی 56احزاب

11-امن یجیب المضطراذادعاه...6نمل

12-لایکلف ا... نفساالاوسعها 64مومنون

13-جاءالحق وزهق الباطل..83اسرا

14- یدا... فوق ایدیهم  10فتح

15-بقیه ا... خیرلکم 88هود

16-انا... واناالیه راجعون 151بقره

17-تعاونواعلی البروالتقوی  3مائده

18-سلام علیکم  34نحل

19-لکم دینکم ولی دین    کآفرون

20-کلواواشربواولاتسرفوا  29اعراف

اط: جموع مکسردرقرآن

ا-اباء اب-اثار اثر-اجور اجر-اخر اخری-اخوان واخوه اخ-اذان اذن-مئارب مارب-ارائک اریکه-اسریواساری اسیر-اصول اصل-اصال اصیل-افاق افق-الاف والوف الف-الهه اله-الاء الاء-امور امر-امهات ام-امم امت-ائمه امام-امنه امن-اماء امه-اناث انثی-اناسی انسان-اناء اناء-آیامی ایم-ب-بحاروابحر بحر-براء بری-بروج برج-ابراروبرره بر-اباریق ابریق-ابصار بصر-بصائر بصیره-بطون بطن-بطائن بطانه-بعول بعل-بغال بغل-ابکار بکر-بکم ابکم-بلاد بلد-ابناءوبنون ابن-بنات بنت-ابواب باب-بیوت بیت-بیض ابیض-بیع بیعه-

ت-تبع تبابعه-اتراب ترب-ترائب تریبه-

ث-ثبات ثبه-اثقال ثقل-ثقال ثقیل-مثانی مثنی-ثیاب ثوب-

ج-جبال جبل-جباه جبهه-جوابی جابی-اجداث جدث-جدد جاده-جدر جدار-جروح جارحه-جواری جاریه-اجسام جسم-جلابیب جلباب-جفان جفن-جلود جلد-مجالس مجلس-جنوب جنب-اجنحه جناح-جنود جند-اجنه جنین-جیاد جید-جیوب جیب –

ح-احبا حبیب-احبار حبر-حبال حبل-احادیث حدیث-حدود حد-حداد حدید-حدائق حدیقه-محاریب محراب-احزاب حزب-حسان حسناء-حفظه حافظ-احقاب حقب-حکام حاکم-حلائل حلال-احلام حلم-حلی حلیه-حمیروحمر حمار-احمال حمل-حناجر حنجره-حنفا حنیف-حیتان حوت-حور احوروحورا-حوآیا حویه-احیا حی-

خ-خبائث خبیثه-اخبار خبر-اخدان خد-خزنه خازن-خزائن خزینه-خشب خشب-خشع خاشع-خصام خصم-خضر اخضر-خطآیا خطیئه-خفاف خفیف-خلطا خلیط-خوالف خالفه-خلائف خلیفه-اخلا خلیل-خمر خمار-خنازیر خنزیر-خنس خانس-اخوال خال-اخیار خیر-خیام خیمه –

د-دواب دابه-ادبار دبر-دراهم درهم-دسر دسار-ادیعا دعی-دماء دم-دهان دهن-دیار دار-دوایر دایره-

ذ-اذقان ذقن-ذکوروذکران ذکر-اذله ذلیل-ذنوب ذنب-ذوات ذات  ر-رئوس راس-ارباب رب-ربائب ربیبه-رباط ربط ورابط-رجال راجل ورجل-ارجل رجل-ارجاءرجا-ارحام رحم-رحما رحیم-اراذل ارذل-رسل رسول-رواسی راسیه-مرافق مرفق-رقاب رقبه-رکبان راکب-رواکد راکد-رکع راکع-رهبان-راهب-رهان-رهینه-ریاح-ریح-

ز-زبروزبر زبور-زرابی زریبه-زراع زارع-زروع زرع-زرق ازرق-زلف زلفی-ازلام زلم-زمر زمره-ازواج زوج-

س-اسباب سبب-اسباط سبط-سبع سبع-سبل سبیل-سجد سجودوساجد-مساجد مسجد-سحره ساحر-اسحار سحر-سرابیل سربال-اسرار سر-سرائر سریره-سراع سریع-اساطیر اسطوره-سعر سعیر-سفره سفیر-اسفار سفر-سفها سفیه-سقف سقف-سکاری سکران-مساکن مسکن-مساکین مسکین-اسلحه سلاح-سلاسل سلسلهسمان سمن-اسامی اسم-سبابل سببله-سنن سنت-سهول سهل-سود اسود سودا-ساده سید-سور سوره-اساور اسوره-اسواق سوق-

ش-اشتات شتی-اشحه شح-شحوم شحم-شداد شدید-اشداءشدید-مشارب مشرب-شرکا شریک-شیاطین شیطان-شعوب شعب-شعب شعبه-اشعار شعر-شعرا شاعر-شعائرشعاروشعیره-شغل شغل-شفعا شفیع-شمائل شمال-شهب شهاب-شهود شاهد-اشهاد شاهد-شهدا شهید-شهورواشهر شهر-اشیا شئی-شیوخ شیخ-شیع واشیاع شیعه-

ص-مصابیح مصباح-اصابع اصبع-صبغ صبغه-اصحاب صاحب وصحابه-صحاف وصحف صحیفه-صدور صدر-صواعق صاعقه-صغار صغیر-اصفاد صفد-صفر صفرا-صواف صافه-اصلاب صلب-صوامع صومعه-صم اصم- مصانع مصنع-اصنام صنم-اصوات صوت-صور صورت-اصواف- صوف-صیاصی- صیصه-

ض-مضاجع مضجع-اضعاف ضعف-اضغاث ضغث-اضفان ضفن-ضفادع ضفدع-

ط-طباق طبق-اطراف طرف-طرائق طریقه-اطفال طفل-اطوار طور-

ظ-ظلل ظلله-ظنون ظن-ظهور ظهر –

ع-عبادوعبید عبد-اعجاز عجوز-عجاف عجف-اعدا عدو-معاذیر معذرت-اعراب عرب-معارج معرج-عروش عرش-اعراف عرف-اعزه عزیز-اعصار عصر-عصم عصمت-عصی عصا-عظام عظم-اعقاب عقب-عقود عقد-عقد عقده-علما عالم-اعلام علم-عماد عمود-اعمال عمل-اعمام عم-عمی وعمیان اعمی-اعناق عنق-اعناب عنب-معایش معیشت-عیون واعین عین-عین عیناء-

غ-مغارب مغرب-غرابیب غراب-غرف غرفه-غزی غازی-غواش غاشیه-مغاضی مغضوب-غلاظ غلیظ-غلمان غلام-مغانم مغنم-اغنیا غنی-غیوب غیب-

ف-افئده فواد-مفاتیح مفتح-فتیان فتی-فجار فاجر-فواحش فاحش-فروج فرج-فرش فرش-فقرا فقیر-فواکه فاکهه-افنان فن-افواج فوج-افواه فم-

ق-قبور قبر-مقابر مقبره-قبائل قبیله-قدور قدر-اقدام قدم-قروء قرء-قواریر قاروره-قراطیس قرطاس-قرون قرن-قرنا قرین-قری قریه-قصور قصر-اقطار قطر-قناطیر قنطره-قطع قطعه-قواعد قاعده-مقاعد مقعد-اقفال قفل-قلوب قلب-قلائدومقالید قلاده-اقلام قلم-مقامع مقمع-اقوات قوت-قوی قوه –

ک-کبرا کبیروکبری-کبائر کبیره-کبار کبیر-اکابر اکبر-کبر کبری-کتب کتاب-کرام کریم-کواعب کاعبه-کفره وکفار کآفر-کوآفر کآفره-کلم کلمه-کنوز کنز-اکمام کم-کنس کانس-اکنه کنون-اکواب کوب-کواکب کوکب-

ل-لحوم لحم-السنه لسان-الفاف لفیف-القاب لقب-لواقح لاقحه-الواح لوح-الوام لون-لیالی لیل-

م-امتعه متاع-امثال مثل-تماثیل تمثال-مواخر مخر-مدائن مدینه-امشاج مشج-امعاء معی-ملائکه ملک وملیکه-ملوک ملک-امانی امنیه-مهاد مهد-اموات موت-موتی میت-اموال مال

ن-انباء نبا-انبیا نبی-ینابیع ینبوع-نجوم نجم-انداد ند-نذر نذیرونذر-منازل منزل-انساب نسب-مناسک منسک-انصاب نصب-انصار ناصرونصیر-نصاری نصرانی-نواصی ناصیه-نعاج نعجه-نعم ونعماء نعمت-انعام نعم-نفوس نفس-انفس نفس-منافع منفعت-انفال نفله-مناکب منکب-انکاث نکث-انکال نکل-نمارق نمرق-انامل انمله-انهار نهر-نهی نهیه –

و-اوبار وبر-اوتاد وتد-اوثان وثن-وجوه وجه-وحوش وحش-اودیه وداء-ورثه وارث-اوزار وزر-موازین میزان-مواضع موضع-مواطن موطن-اوعیه وعا-مواقیت میقات-مواقع موقع-اولاد ولد-ولدان ولد-اولیا ولی-موالی مولی-

ه-اهله هلال-اهواء هواء –

ی-یتامی یتیم-ایدی ید-ایقاظ یقظه-ایمان یمین-آیام یوم

اک: اعلام واسباب نزول درقرآن

ادم- ازر- اسیه بنت مزاحم9قصص11تحریم-اصف بن برخیا40نحل-الف-ال ابراهیم - ال داود13سبا-ال عمران33ال عمران-ال فرعون- ال لوط –ال موسی248بقره-ال هارون248بقره-ال الاس-ال یعقوب-ابراهیم-ابرهه فیل-ابلیس-ابن ام مکتوم1تا10عبس-ابنه عمران مریم-ابن العجوز49ال عمران-ابنه العاشر49ال عمران-ابن صوریا(عبدا... بن صوریا)-ابوالاشدبن اسیدبن کلده4تا10بلد-ابوبکر-ابوبکرعباللله بن عثمان264بقره-ابوجندل بن سهیل42نحل-ابوجهل-ابن مریم(عیسی) – ابوالحصین 256بقره- ابوالدحداح 245بقره- ابوذرغفاری 207بقره- ابوسلمه بنی مخزوم32و44کهف-ابوسفیان117و173ال عمران-ابوطالب56قصص-ابوعامرالراهب107توبه-ابوعبیده بن جراح22مجادله- ابوقیس بن اسلت 19نسا - ابولبابه مروان بن عبدالمنذر27انفال-ابولهب36انعام وسوره لهب-ابی بنخلت حجمی66مریم و27فرقان-احد121تا172ال عمران-احزاب-احقاف21احقاف-احمد(محمد)اخت هارون(مریم)-اخدود(اصحاب اخدود)اخنسبن شریق204بقره-اخنوخ(ادریس)-اربدبن قیس8تا11رعد-ارض مقدسه21مائده-ارض جرز27سجده-ارم7فجر-ارمیا259بقره-اریحا58بقره-اسامه بن زید94نسا-اسباط14و136بقره-اسحاق-اسرائیل(یعقوب)-اسمابنت ابی بکر272بقره-اسمابنت یزید228بقره-اسماعیل صادق الوعد54مریم-اسماعیل-اسماعیل عبدا... غفاری 228بقره-اسودبن مطلب(کآفرون)-اسودبنی مخزوم32و44کهف-اشعث بن قیس78ال عمران-اصحاب اخدود4و10بروج-اصحاب ایکه(مدین)اصحاب بدر(بدر)-اصحاب الحجر(ثمود)-اصحاب الرس38فرقان و13ق-اصحاب الرقیم9کهف- -اصحاب السبت47نسا-اصحاب السفینه71کهف و15عنکبوت-اصحاب الصفه273بقره-اصحاب الفیل(فیل)-اصحاب القریه13و31یس-اصحاب کهف9تا26کهف-اصحاب مدین(مدین)اصحاب موسی(موسی)اعراب-الیاس-ال یاسین130صافات-الیشاع(زن زکریا)-الیصابات(زن زکریا)-الیعازر(عازر)-امرئه ادم(حوا)-امرئه ابراهیم-امرئه ابولهب-امرئه زکریا-امرئه العزیز(زلیخا)امرئه عمران35ال عمران-امرئه فرعون-امرئه لوط-امرئه موسی-امرئه نوح-امرءالقیس عابس118بقره-ام القری(مکه)-ام مریم(امرئه عمران)ام موسی-ام المومنین(همسران پیامبر)-امیه بن خلف28کهف وهمزه وکآفرون-ام یحیی(زن زکریا)انسی26مریم-اهل الانجیل(نصاری)-اهل بدر15حشر-اهلبیت(محمد)-اهل السفینه(اصحاب السفینه)-اهل صفه(اصحاب الصفه)-اهل القری(عاد وثمود وایکه ولوط)-اهل مدین(مدین)-اهل یثرب13احزاب-اورشلیم) (بیت المقدس )-اوس100و103ال عمران-اوس بن صامت1تا4مجادله-اولوالعزم35احقاف-ایکه(اصحاب الایکه)-ایله163اعراف-ایوب-

ب-بابل102بقره-باران بن لقمان13لقمان-بخت النصر5اسرا-بدر148بقره-برصیصا7و16حشر-بکه96ال عمران-بلال حبشی41و106نحل-بلعم باعور77و175اعراف-بلدامین(مکه)-بلعام103نحل-بلقیس23و44نمل-بنوحارثه122ال عمران-بنوسلمه122ال عمران-بنی ادم-بنی ابراهیم132بقره-بنی اسرائیل-بنیامین(یوسف)-بنی امیه60اسرا و1تا5قدر-بنی حارثه1تکاثر-بنی قریظه-بنی النضیر-بنی یعقوب133بقره-بولس رسول14تا19یس-بیت العتیق(بیت الحرام)-بیت المقدس7اسرا

ت-تبع37دخان و15ق-تبوک(توبه)

ث-ثابت بن رفاعه6نسا-ثابت بن قیس229بقره-ثعلبه بن حاطب75و76توبه-ثمود-ثوبان مولی رسول ا...69نسا-

ج-جالوت249و251بقره-جبرئیل-جدبن قیس49توبه-جعفربن ابی طالب2و85مائده-جودی44هود

ح-حارث بن سوید83ال عمران-حاطب بن ابی بلتعه28ال عمران-حبیب النجار20و27یس-حبیب بن عدی انصاری206بقره-حدیبیه-حزقیل243و259بقره-حسان بن ثابت11نور-حسن بن علی161ال عمران-حسین بن علی161ال عمران-حفصه1تا4تحریم-حمراءالاسد-حمزه بن عبدالمطلب25بقره-حنه بنت جحش11نور-حنین25و27توبه-حواء-حواریون52ال عمران

خ-خاتم النبیین-خباب بن الارث77مریم-خزاعه13توبه-خزرج100تا103ال عمران-خضر(کهف)-خلاس بن سوید81نسا-خندق9تا12احزاب-خنساء221بقرهخوات بن جبیر187بقره-خوادبنت ثعلبه1تا4مجادله-خیبر15تا19فتح

د-داود –

ذ-ذوالخویصره58توبه-ذوالقرنین83و98کهف-ذوالکفل85انبیا-ذوالنون(یونس)

ر-راحیل99و100یوسف-رافع بن حریمله108بقره-رافع بن خزیمه118بقره-رفاعه بن زید44نسا-رقیم9کهف-روح ا...(عیسی)روح الامین(جبریل)-روح القدس(جبریل)-روم104روم-ریان بن ولید(عزیزمصر)

ز-زبن عوام65نسا-زردشتی ید (مجوس)-زکریا-زلیخا(یوسف)-زید بن الحارثه احزاب-زینب بنت جحش36تا40احزاب

س-سامری85و95طه-سبا15تا19سبا-سدوم-سراقه بن مالک بن جعشم49انفال-سعد بن ربیع34نسا-سعید بن ربیع نقیب11نسا-سعیده بن الاسدیه92نحل-سلمان فارسی62بقره 45فجر-سلیمان-

ش-شام18سبا71 81انبیا-شداد بن عاد6تا8فجر-شعیب-شمسون26نحل-شمعون14تا19یس-شموئیل246بقره-شیطان(ابلیس)

ص-صابئین62بقره-صالح-صدیقه(مریم)-صفاومروه159بقره-صفورا(مادرموسی)-صهیب بن سنان41نحل و207بقره

ض-ضمره بن العیص100نسا –

ط-طالوت51و266بقره-طرطوس19کهف-طورسینین20تین-طورسینا20مومنون-طوی12طه  -

ع-عاد-عازر49ال عمران-عاص بن وائل-عامر بن طفیل8تا11رعد-عام الفیل فیل-عامیل بن راحیل72بقره-عایشه3و4تحریم-عباس بن عبدالمطلب278بقره-عبدالرحمن بن عوف77و102نسا-عبدا... بن ابی-عبدا... بن ام مکتوم(ام مکتوم)-عبدا... بن انیس25حج-عبدا... بن رواحه111توبه-عبدا... بن زید69نسا-عبدا... بنسعدابی اسرح93انعام-عبدا... بن سلام-عبدا... بن صوریا96تا100بقره-عبدا... بن مسعود52انعام-عبیده بن حارث25بقره-عتبه بن ابی لهب17عبس-عثمان بن طلحه58نسا-عثمان بن عفان264بقره-عثمان بن مظعون46بقره-عدی بن حاتم4مائده-عرفات198و199بقره-عروه بن مسعودثقفی31زخرف-عزرائیل(ملک الموت)-عزیر-عزیزمصر21تا25یوسف-عقبه بن ابی معیط27فرقان-علی بن ابیطالب-عماریاسر46بقره-عمران(العمران)-عمر بن خطاب187بقره-عمر بن الجموح215بقره-عوف بن اثاثه12نور-عاش بن ابی ربیعه92نسا-عیسویان(نصاری)-عیسی بن مریم-عیینه بن حص28کهف –

ف-فاطمه5دهر 61ال عمران-فرعون-فخاض بن عازور75ال عمران-

ق-قابیل27تا31مائده-قارون83تا86عنکبوت-قریش(قریش)-قریه اریحا58بقره-قریه حاضره البحر(ایله) -قوم تبع(تبع)-قوم سبا(سبا)-قوم صالح(ثمود)-قوم شعیب(مدین)-قوم موسی(یهود)-قیس بن مرمه187بقره-قین نصرانی103نحل –

ک-کالب بن یوفنا23مائده-کعب اسید160بقره-کعب بن اشرف-کعب بن عجره196بقره-کعب بن مالک118توبه-کعبه-کلیمیان(یهود)کنعان بن نوح40تا47هود-کهف10تا20کهف-

ل-لبید بن سهل112نسا-لقمان12و13لقمان-لوط –

م-ماروت102بقره-ماریه قبطیه1تحریم-مالک بن اشدق228بقره-مالک بن ضیف100بقره-مجمع البحرین60کهف-مجوس17حج-محمد بن عبدا...- م-مدائن111اعراف-مدین-مدینه النبی13احزاب-مراره بن ربیع118توبه-مرثد بن ابی مرثد221بقره-مرثد بن زید10نسا-مرداس بن نهیک94نسا-مریم-مسجد الاقصی اسرا-مسجد الحرام اسرا-مسجدقبا107توبه-مسطح11نور-مسیلمه بن حبیب کذاب93انعام-مسیح(عیسی)-مسیحیان(نصاری)-مشعر الحرام198بقره-مصر-معاذ بن جبل189بقره-معقل بن یسار232بقره-مقیس بن ضبابه93نسا-مکه-ملک الموت11سجده-ملک مصر(ریان الولید)-موتکفات70توبه 9حاقه یوسف-موتکفه(شهرلوط)-موسی-مومن ال فرعون38 و45مومن-مومن ال یس(حبیب نجار)-میکال98بقره

ن-نجاشی82و89مائده-نجران(وفدنجران)-نصاری-نضر بن حارث-نعیم بن مسعوداشجعی173ال عمران-نقبا(بنی اسرائیل)-نمرود258بقره-نوح

ه-هابیل27و31مائده-هاجر35تا40ابراهیم-هارئت102بقره-هارون-هامان-هلال بن امیه118توبه-هود –

و-وادی الایمن30قصص-واد المقدس16نازعات-وادالنمل-وفدنجران71تا79ال عمران-ولید بن عقبه18سجده-ولید بن مغیره-وهب بن زید108بقره –

ی- یاجوج وماجوج 94 تا97 کهف – یحیی – الیسع – یعقوب – یهود – یهود ا96 یوسف - یهودا اسخریوطی32و44کهف-یوحنا14تا19یس-یوسف-یوشع بن نون-یونس

 

 

ال: آیات واسباب نزول درقرآن

ال عمران- حاطب ابن ابی یلتعه28.حنه مادرمریم33.ابنه العاشر49.عازر49.ابن العجوز49.فاطمه61.وفدنجران69.فخاص بن عازور75-اشعث بن قیس78-حارث بنسوید83-اوس وخزرج100و103-بنی حارثه122-حسن وحسین بن علی161-احد172-ابوسفیان173-نعیم بن مسعوداشجعی173-کعب بن اشرف72تا75-علی بن ابی طالب15و61و191و195

ابراهیم-هاجر35

احزاب-زیدبن حارثه وزینت ابن جحش36-حسنین33-

احقاف-احقاف21-عبدا... بن سلام10-

اسرا-بخت النصر5-بنی امیه60-

انعام-حارث بن عامر33-عبدا... بن مسعود52-مسیلمه بن کذاب93عبدا... بن سعدابی اسرح93-ابولهب26-نضر بن حارث94 

اعراف-مدائن111-ایله163-بلعم باعور175-اسباط160

انبیا-شام71و81

انفال-ابولبابه مروان بن منذر27-سراقد بنمالک بن جعشم49-نضر بن حارث22و32-

بقره-عبدا... بن ابی14-حمزه بن عبدالمطلبوعبیدبن حارث25-عثمان بن مظعون46-عماریاسر46-اریحا58-سلمان فارسی62-عامیل بن راحیل72-عبدا... بن صوریا96-مالک بن صیف100-بابل102-وهب بن زید108-رافع بن حریمله108-رافع بن خزیمه118-امرءالقیس عابس118-کعب اسید160-قیس بن حرمه187-خوات بن جبیر187-عمربن خطاب187-معاذبن جبل189-کعب بن عجره196-اخنس بن شریف204-حبیب بن عدی انصاری206-صهیب بن سنان207-ابوذرغفاری207-عمر بن الجموح215-عبدا... جحش217-مرثد بن ابی مرشد221-خنسا221-ابوبکرعبدا... بن عثمان224-اسماعیل بن عبدا... غفاری228-ثابت بن قیس229-ثابت بن یسارانصاری231-ابوالدحداح245-شموئیل246-ابوالحصین256-نمرود258-ارمیا259-حزقیل243و259-عثمان بن عفان264-طالوت266-اسمابنت ابی بکر272-اصحاب الصفه273-عباس بن عبدالمطلب278-عبدا... بن سلام121و130-کعب بن اشرف160و257-عبدا... بن ابی14-علی بن ابیطالب25و41و43و46و189و207و265و274

بروج-اصحاب اخدود4تا10

بلد-ابو الاشدین

تحریم-ماریه قبطیه1-حفصه1تا4-عایشه1تا4و11-ابوبکروعلی4

توبه-خزاعه12-جد بن قیس49-ذوالخویصره58-ثعلبه بن خاطب75-ابوعامرالراهب(قبا)107-عبدا... بن رواحه111-موتکفه70-هلا بن امیه.کعب بن هلک.مراره بن ربیع118

حج-عبدا... بن انیس25-نضر بن حارث3تا9-قصرمشیدوبئرمعطله45

حجرات-ولید بن عقبه6

حشر-برصیصا16

دهر-فاطمه حسنین وعلی بن ابیطالب5

رعد-عامر بن طفیل8تا11-اربد بن قیس8تا11-عبدا... بن سلام وعلی43

زخرف-عروه مسعودثقفی31-ولیدبن مغیره31

سجده-ولیدبن عقبه18-علی16تا18

سبا- ال داود13-شام18

طه-سامری80 

عبس-ابن مکتوم1تا10-عتبه بن ابی لهب17    

عنکبوت-قارون83تا86

فجر-شداد بن عاد

فرقان-عقبه بن ابی معیط27.ابی بن خلف جحمی27

فیل-عام الفیل ابرهه اصحاب الفیل

قصص-اسیه9-ابوطالب56-عبدا... بن سلام53تا55

کآفرون-اسود بن مطلب-امیه بن خلف-عاص بن وائل-ولید بن مغیره

کوثر-عاص بن وائل3 -ابول

کهف-طرطوس19-عیینه بن حصن28-یهودااسخریوطی32-اسودبنی مخزوم32و34-ابوسلمه بنی مخزوم-اصحاب السفینه71تا79

لقمان-باران بن لقمان13-نضربن حارث6و7

لیل-ابوبکر17تا21

لهب -لهب

مائده-عدی بن حاتم4-کالب بن یوفنا23-هابیل27-نجاشی82-جعفر بن ابیطالب82-علب بن ابیطالب3و55و56و67-قابیل71و81

مجادله-خولد بن ثعلبه1تا4-اوس بن صامت1تا4-ابوعبیده بن جراح22-علی12و13-ابوبکر22

مریم-ابی بن خلف جحمی66-جناب بن الارث77-عاص بن وائل77تا80-ولید بن مغیره66

مدثر-ولیدبن مغیره11تا17

نسا-ثابت بن رفاعه6-مرثد بن زید10-سعید بن ربیع نقیب11-ابوقیس بن اسلت19-سعد بن ربیع34-عثمان بن طلحه58-رفاعه بن زید44-بیر بن عوام65-عبدا... بن زید69-ثوبان مولی رسول ا...69-عبدالرحمن بن عوف77-خلاس بن سوید81-عیاش بن ابی ربیعه92-مقیس بن جنابه93-مرداس بن نهیک94-اسامه بن زید94-حمزه بن العیص100-لبید بن سهیل112-کعب بن اشرف51-علی36-عبدا... بن ابی72و112و141و145و146-عاص بن واثل56

نحل-شمشون26-صهیب بن زمان41-سلمان فارسی45-سعیده الاربه92-بلعام103-قین نصرانی103-ابوجندل بن سهل42-بلال خبشی106

نمل-اصف بن برخیا40

نور-حسان بن ثابت19-حمیه بنت جحش11-عبدا... بن ابی11و33-مسطح(عوف بن اثاثه11 هود-کنعان بن نوح40-علی17

همزه-امیه بن خلف ولیدبن مغیره

یس-یوحنا14تا19-بولس رسول14تا19-شمعون14تا19-حبیب النجار20تا27-عاص بن وائل77تا79

یوسف-زلیخا-عزیزمصر21-یهودا(بشیر)96-راحیل99

ام: ریشه لغات قرآن

همزها-اب-ابد-ابراهیم-ابق-ابل-ابابیل-ابابی-ابا)-ابو-اتی-اث-اثل-اثر-اثم-اج-اجر-اجل-احد-اخذ-اخر-اخو-اد-ادم-ادی(ادوا)-اذن-اذی-ارب-ارک-ارم-ازر-از-ازف-اسر(اسرائیل)-اس-اسف-اسمائیل-اسن-اسو-اسی-اشر-اصر-اصل-اف-افق-افل-افک-اکل-الئ-الر-الف-ال-الائی-الاتی-الل(الذی) -الم-المر-المص-اله(ا...م)-الو(یاتل)-الی(الاء)-الیاس-امت-امد-امر-امس-امل-ام-امن-امو(امه)-انث-انف-انی-انس-انم-انی-اهل-اوب(ماب)-اود-اول(ال-اولئک)-اولو-اولی-اولات-اولاء-هولاء-اولئک-اوه-اوی-ای-ایئ-ایوب-اید(ذاالاید-باید)-ایکه-ایم-ایی(ایه)-آیان-این-اینما-ای-آیا

ببابل-بئر-باس-بتر-بتک-بتل-بث-بجس-بحث-بحر-بخس-بخع-بخل-بدا-بدع-بدل-بدن-بدو-بذر-برء-برج-برح-برد-بر-برز-برزخ-برص-برق(ابریق-استبرق)-برک-برم-بره-بزغ-بسر-بس-بسط-بسق-بسل-بسم-بشر-بصر-بصل-بضع-بطئ-بطر-بطش-بطل-بطن-بعث-بعثر-بعد-بعر-بعض-بعل-بغت-بغض-بغل-بغی-بقر-بقع-بقل-بقی-بکر-بک-بکم-بکی-بلد-بلس-بلع-بلغ-بلو-بلی-بلی-بن-بنی-بنو-بهت-بهج-بهل-بهم-بوء-بوب-بور-بیل-بیت-بید-بیض-بیع-بین-

ت-تابوت-تب –تبر-تبع- تجر-تحت-ترب- ترف-ترق(ترقوه)-ترک-تسع-تعس-تفث-تقن(اتقان)-تلک-تل-تلو-تم-تنور-توب-تور(تاره)-تین-تیه

ث-ثبت-ثبر-ثبط-ثبو(ثبات)-ثج-ثخن-ثرب-ثری-ثعبان-ثقب-ثقف-ثقل-ثلث-ثل-ثم-ثمود-ثمر-ثمن-ثنی(اثنان)-ثوب-ثور(اثرن)-ثوی-ثیب

ج-جئر-جب-جبت-جبر-جبرائیل-جبل-جبن-جبه-جبی(جوابی)-جث-جثم-جثی-جحد-جحم-جدث-جد-جدر-جدل-جذ-جذع-جدو-جرح-جرد-جر-جرز-جرع-جرف-جرم-جری-جزء-جزع-جزی-جسد-جس-جسم-جعل-جفئ-جفن-جفی-جلب(جلباب) جالوت-جلد-جلی-جل-جلی-جمح-جمد-جمع-جمل-جم-جنب-جنح-جند-جنف-جن-جنی-جهد-جهر-جهز-جهل-جهنم-جوب-جود-جور-جوز-جوس-جوع-جوف-جو-جیئ-جیب-جید

ح-حب-حبر-حبس-حبط-حبکححبل-حتم-حث-حجب-حج-حجر-حجز-حدب-حدث-حد0حدق-حذر-حرب-حرث-حرج-حرد-حر—رس-حرص-حدض-حرف-حرق-حرک-حرم-حری(تحروا)-حزب-حزن-حسب-حسد-حسر-حس-حسم-حسن-حشر-حصب-حصحص-حصد-حصر-حصل-حصن-حصی-حضر-حض-حطب-حط-حطم-حظر-حظ-حفد-حفر-حفظ-حقی-حقب-حقف-حق-حکم-حلی(حلوا)-حم-حما-حمد-حمر-حمل-حم(یحموم)-حمی-حنث-حنجر-حنذ-حنف-حنک-حن-حوب-حوت-حوج-حوذ-حورححیز-حیش-حیط-حول-حوی-حیث-حید-حیر-حیص-حیض-حیف-حیق-حین-حی-

خ-خبا-خبت-خبث-خبر-خبز-خبط-خبل-خنر-ختم-خد-خدع-خدن-خذل-خرب-خرج-خردل-خر-خرص-خرطوم-خرق-خزن-خزی-خسئ-خسر-خسف-خشب-خشع-خشی-خص-خصف-خصم-خضد-خضر-خضع-خطا-خطب-خط-خطف-خطی-خفت-خفض-خف-خفی-خلد-خلص-خلط-خلع-خلف-خلق-خل-خلی(خلو)-خمد-خمر-خمس-خمص-خمط-خنزیر-خنس-خنق-خور-خوض-خوف-خول-خین-خوی-خیب-خیر-خیط-خیل-خیم

د-داب-دب-دبر-دثر-دحر-دحض-دحو-دخر-دخل-دخن-درا-درج-در-درس-درک-درهم-دری-دسر-دس-دسی-دع-دعو-دفئ-دفع-دفق-دک-دلک-دل-دلو-دمدم-دمر-دمع-دمغ-دمو-دینار-دنی-دهر-دهق-دهم-دهن-دهی-داود-دور-دول-دوم-دون-دین-

ذ-ذئب- ذئم-ذب-ذبح-ذبذب-ذخر-ذرا-ذر(ذریه)-ذرع-ذرو-ذعن-ذقن-ذکر(ادکر-مدکر)-ذکی-ذل-ذم-ذنب-ذهب-ذهل-ذو-ذود-ذوق-ذیع

ر-راس-راف-رای-رب-ربح-ربص-ربط-ربع-ربی-رتع-رتق-رتل-رج-رجز-رجس-رجع-رجف-رجل-رجم-رجی-رحب-رحق-رحل-رحم-رخئ-ردئ-رد-ردف-ردم-ردی-رذل-رزق-رسخ-رس-رسل-رسی-رشد-رصد-رص-رضع-رضی-رطب-رعب-رعد-رعی-رغب-رغد-رغم- رفث-رفد-رفرف-رفع-رفق-رقب-رقد-رق-رقم-رقی(ترقی)-رکب-رکد-رکز-رکی-رکض-رکع-رکم-رکن-رمح-رمد-رمز-رمض-رم-رمان-رمی-رهب-رهط-رهق-رهن-رهو-روح-رود-روض-روع-روغ-روم-ریب-ریش-ریع-رین

ز-زبد-زبر-زبن-زج-زجر-زجی-زحف-زخرف-زرابی-زرع-زرق-زری-زعم-زفر-زف-زقم-زکریا-زکی-زلزل-زلف-زلق-زل-زلم-زمر-زمل-زمهریر-زنجبیل-زنم-زنی-زهد-زهق-زوج-زود-زور-زول-زیت-زید-زیغ-زیل(زالت)-زین

س-سال-سئم-سبا-سب-سبت-سبح-سبط-سبع-سبغ-سبق(استبقوا)-سبل-ست-ستر-سجد-سجر-سجل-سجن-سجی-سحب-سحت-سحر-سحق-سحل-سخر-سخط-سد-سدر-سدس-سدی-سرب-سرابیل-سرج-سرح-سرد-سرادق-سر-سرع-سرف-سرق-سرمد-سری-سطح-سطر-سطی-سعد-سعر-سعی-سبغ-سفح-سفر-سفع-سفک-سفل-سفن-سفه-سقر-سقط-سقف-سقم-سقی-سکب-سکت-سکر-سکن-سلب-سلح-سلخ-سلسبیل-سلسله-سلط-سلف-سلق-سلک-سل-سلم-سلو-سمد-سمر-سمع-سمک-سم-سمن-سمو-سنبله-سند-سندس-سنم-سن-سنه-سنی-سهر-سهل-سهم-سهو-سوء-سوح-سود-سور-سوط-سوع-سوغ-سوف-سوق(ساق)-سول-سوم-سوی-سیب(سائبه)-سیح-سیر-سیل-سین-شئم-شان-شبه

ش-شت-شتو-شجر-شح-شحم-شحن-شخص-شد-شرب-شرح-شرد-شرزمه-شر-شرط-شرع-شرق-شرک-شری-شطا-شطر-شط-شطن(شیطان)-شعب-شعر-شعل-شغف-شغل-شفع-شفق-شفو-شق-شقو-شکر-شکس-شک-شکل-شکو(مشکات)-شکی-شمت-شمخ-شماز-شمس-شمل-شنئ-شهب-شهد-شهر-شهق-شهو-شوب-شور-شوظ-شوک-شوی-شیئ-شیب-شیخ-شید-شیع

ص-صئب-صب-صبح-صبر-صبع-صبغ-صبی-صحب-صحف-صخ-صخر-صد-صدر-صدع-صدف-صدق-صدی-صرح-صرخ-صر-صرصر-صرط-صرع-صرف-صرم-صعد-صعر-صعق-صغر-صغی-صفح-صفد-صفر-صفصف-صف-صفن-صفی-صک-صلب-صلح-صلد-صلصال-صلو-صلی-صمت-صمد-صومعه-صم-صنع-صنم-صنو-صهر-صوب-صوت-صور(فصرهن)-صوع-صوف-صوم-صیح-صید-صیر-صیاصی-صیف

ض-ضان-ضبح-ضجع-ضحک -ضحی-ضد-ضرب-ضر - ضرع -ضعف-ضغث-ضغن-ضفدع-ضل-ضمر-ضم-ضنک-ضن-ضهئ-ضوء-ضیر-ضیزی-ضیع-ضیف-ضیق حک -ضحی-ضد-ضرب-ضر - ضرع -ضعف-ضغث-ضغن-ضفدع-ضل-ضمر-ضم-ضنک-ضن-ضهئ-ضوء-ضیر-ضیزی-ضیع-ضیف-ضیق

ط-طبع-طبق-طحی-طرح-طرد-طرف-طرق-طری-طس-طسم-طعم-طعن-طغی-طفا-طف-طفق-طفل-طلب-طالوت-طلح-طلق-طل-طمث-طمس-طمع-طم-طمئن-طه-طهر-طرد-طور-طوع-طوف(طائف)-طوق-طول-طوی-طیب-طیر-طین

ظ-ظعن-ظفر-ظل-ظلم-ظما- ظن –ظهر

ع-عبئ-عبث-عبد-عبر-عبس-عبقری-عتب-عتد(اعتدنا)-عتق-عتل-عتی-عثر-عثی-عجب-عجز-عجف-عجل-عجم-عد-عدس-عدل-عدن-عدو(عاد)-عذب-عذر-عرب-عرج-عرجون-عر-عرش-عرض-عرف-عرم- -عرو-عری-عزب-عزر-عز-عزل-عزم-عزین-عسر-عسعس-عسق-عسل-عسی-عشر-عشی-عصب-عصر-عصف-عصم-عصو-عصی-عضد-عض-عضل-عضین-عطف-عطل-عطی-عظم-عفریت-عف-عفی-عقب-عقد-عقر-عقل-عقم-عکف-علق-علم-علن-علی-عمد-عمر-عمق-عمل-عم-عمه-عمی-عنب-عنت-عند-عنق-عنکبوت-عهد-عهن-عوج-عود(عاد-عید)-عوذ-عور-عوق-عول-عوم-عون-عیب-عیر-عیسی-عیش-عیل-عین-عیی

غ-غبر-غبن-غثی-غدر-غدق-غدو-غرب-غر-غرف-غرق-غرم-غری-غزل-غزی-غسق-غسل-غشس-غصب-غص-غضب-غض-غطش-غطی-غفر-غفل-غلب-غلظ-غلف-غلق-غل-غلم-غلی-غمر-غمز-غمض-غم-غنم-غنی-غیث-غور-غوص-غوط-غول-غوی-غیب-غیث-غیر-غیص-غیظ

ف-فئد-فئی-فتا-فتح-فتر-فتق-فتلفتن-فتی-فج-فجر-فجو-فحش-فخر-فدی-فرت-فرث-فرج-فرح-فرد-فردوس-فر-فرش-فرض-فرط-فرع-فرعون-فرغ-فرق-فره-فری-فز-فزع-فسح-فسد-فسر-فسق-قشل-فصح-قصل-فصم-فضح-قض-فضل-فضی-فطر-فظ-فعل-فقد-فقر-فقع-فقه(نفقه)-فکر-فک-فکه-فلح-فلق-فلک-فلن-فند-فن-فنی-فهم-فوت-فوج-فور-فوز-فوض-فوق-فوم-فوی(فم)-فیئ-فیض-فیل

ق-قبح-قبر-قبس-قبض-قبل-قتر-قتل-قثئ-قحم-قدح-قد-قدر-قدس-قدم-قدی-قذف-قرا-قرب-قرح-قرد-قر(قرن فعل امر)-قریش-قرض-قرطاس-قرع-قرف-قرن-قری-قسوره-قسیس-قسط-قسطاس-قسم-قسو-قشعر-قصد-قصر-قص-قصف-قصم-قصی-قضب-قض-قضی-قطر-قنطار-قط-قطع-قطف-فطمیر-قعد-نقعر-قفل-قفی-قلب-قلد-قلع-قل-قلم-قلی-قمح-قمر-قمص-قمطریر-قمع-قمل-قنت-قنط-قنع-قنو-قنی-قهر-قوب-قوت-قوس-قیع-قول-قوم-قوی-قیض-قیل(قائلون-مقیل یعنی خواب

ک-کاس-کاین-کب-کبت-کبد-کبر-کبکب-کتب-کتم-کثب-کثر-کدح-کدر-کدی-کذب-کرب-کر-کرسی-کرم-کره-کسب-کسد-کسف-کسل-کسو-کشط-کشف-کظم-کعب-کفو-کفت-کفر-کف-کفل-کفی-کلئ-کلب-کلح-کلف-کل-کلم-کلتا-کلا-کمل-کم-کمه-کند-کنز-کنس-کن-کهف-کهل-کهن-کهیعص-کوب-کود-کور-کوکب-کون-کوی-کی-کیلا-کید-کیف-کیل-کین(استکانوا)

ل-لولو-لب-لبث-لبد-لبس-لبن-لجا-لج-لحد-لحف-لحق-لحم-لحن-لحی-لد-لدن-لدی-لذ-لزب-لزم-لسن-لطف-لظی-لعب-لعل-لعن-لغب-لغو-لفت-لفح-لفظ-لف-لفی-لقب-لقح-لقط-لقف-لقمان-لقی-لمح-لمز-لمس-لم-لهب-لهث-لهم-لهو-الات-لات-لوح-لوذ-لوط-لوم-لون-لوی-لیت(یلتکم)-لیس-لیل-لین-لنی

م-ماء(مائه)-متع-متن-متی-مثل-ماجوج-مجد-مجس-محص-محق-محل-محن-محو-مخر-مخض(مخاض)-مد-مدن-مرء-مرت(ماروت)-مرج-مرح-مر-مرض(مرضی)-مرو-مری-مریم-مزج-مزق-مزن-مسح-مسخ-مسد-مس-مسک-مسی-مشج-مشی-مصر-مضغ-مضیئ-مطر-مطی-مع-معز-معن(معین)-معی-مقت-مکث-مکر-مک-میکال-مکن-مکی-ملا-ملح-ملق-ملک-مل-ملی-منع-من-منی-مهد-مهل-مهما-مهن-موت-موج-مور-موسی-مول- موه(ماء)-میئ-مید-میر-میز-میل

ن-نائ-نبا-نبت-نبذ-نبز-نبط-ینبوع-نتق-نثر-نجد-نجس-نجل(انجیل)-نجم-نجی-نحب-نحت-نحر-نحس-نحل-نخر-نخل-ند-ندم-ندی-نذر-نزع-نزغ-نزف-نزل-نسئ-نسب-نسخ-نسر-نسف-نسک-نسل-نسو-نسی-نشا-نشر-نشز-نشط-نصب-نصح-نصر-نصف-نصی-نضج-نضخ-نظد-نضر-نطح-نطق-نطف-نظر-نعج-نعس-نعق-نعل-نعم-نغص-نفث-نفح-نفخ-نفد-نفذ-نفر-نفس-نفش-نفع-نفق-نفل-نفی-نقب-نقذ-نقر-نقص-نقض-نقع-نقم-نکب-نکث-نکح-نکد-نکر-نکس-نکص-نکف-نکل-نمارق-نمل-نم-نهج-نهر-نهی-نوء-نوب-نوح-نور-نوس-نوش-نوص-نوق-نوم-نون-نوی-نیل

و-وئد-وئل-وبر-وبل-وتد-وتر(تتری)-وتن-وثق-وثن-وجب-وجد-وجس-وجف-وجل-وجه-وحد-وحش-وحی-ود-ودع-ودق-ودی(دیه)-وذر-ورث-ورد-ورق-وری-وزر-وزع-وزن-وسط-وسع-وسق-وسل-وسم-وسن-وسوس-وشس-وصب-وصد(موصده)-وصف-وصل-وصی-وضع-وضن-وطئ-وطر-وطن-وعد-وعظ-وعی-وفد-وفض-وفق-وفی-وقب-وقت(اقتت)-وقد-وقر-وقع-وقف-وقی(تقی-متقی)-وکئ-وکد-وکز-وکل-ولج-ولد-ولی-ونی-وهب-وهج-وهن-وهی-ویکان-ویل-ویلتی

ه-هائوم-هاتوا-هاتین-هاذا-هکذا-هیهنا-هبط-هبئ(هباء)-هجر-هجع-هد-هدم-هدهد-هدی-هرب-هرت(هاروت)-هرع-هدن(هارون)-هزء(استهزا)-هز-هزل-هزم-هش-هشم-هضم-هطع-هلع-هلک-هل(اهل)-هلم-همد-همر-همز-همس-هم-هامان-هیمن-هنالک-هنئ(هنیا)-هود(هدنا-هادو)-هور(فانهار)-هون-هوی-هیئ(هیات)-هیت-هوج-هول(مهیل)-هیم(یهیمون)-هیه(هاءسکت)-هی-هیهات

ی-یا-یاس-یبس-یتم -یثرب-یاجوج-یدی(ید-ایدی)-یس-یسر-یسع-یوسف-یعقوب-یعوق-یغوث-یاقوت-یقطین-یقظ-یقن- یم(تیمم)-یمن- یونس-ینعه-یهود-یوم

ساختارهندسی قرآن وسوره ها وآیات ان

درپایان مباحث شکلی چندسوال مهم مطرح میگردد

 اول-چه سیستمی برتنظیم قرآن کریم حاکم است(ساختارهندسی قرآن)

 چون تنظیم کلی قرآن توسط هیات منتخب ازسوی خلفای راشدین   صورت پذیرفته لذابنظرمیرسدسیستم صددرصدی درتنظیم قرآن وجودنداردویاقابل کشف نباشد امابطوراکثرسیستم حاکم براین قراراست

1-ازنظرشکلی

یک-ازسوره های بزرگ اغازوبه سوره های کوچک پایان مییابد.

 دو-ازنظرتاریخی ازسوره های مدنی اغازوبسوره های مکی ختم میشود.

 سه-سوره های باحروف مقطعه دراوائل فران وسوره های سوگنددارتماما درپایان قراردارند.

2-ازنظرموضوعی

اوائل قرآن عمومادرخصوص احکام است واواسط قرآن درباره مسائل اخلاقی وسرانجام قسمتهای پایانی قرآن بمسائل اعتقادی وجهان بینی الهی اختصاص دارد نظردیگری درباره ساختارهندسی قرآن چنین است  قرآن درابتدابرای مردمانی بیسوادوضعیف العقول ازآیاتی اغازشدکه ساختارفکری وسپس اخلاقی انانراشکل دهدودرنهایت درنظام حکومتی اسلام ساختاراجتماعی انان شکل بگیردیعنی ازپایان قرآن بطرف اغاز.اماپس ازشکل گیری حکومت اسلامی ودردوره های بعدی تاامروزچون ساختارفکری واخلاقی بشررشدنموده نظام مندشدلذامیتوانندبرای خودسازی  کارراازاغازقرآن شروع کنندوباانجام عبادات واحکام بسازندگی بپردازندبنابراین قرآن ازانتهابیانگرتاریخ دنیای عرب هماننداشنایی کودکان باقرآن استوشروع آن ازابتدامتعلق بدوران عقل گرایی واجتماعی بودن انسان است.

دوم-ساختارهندسی سوره

 دریک سوره مخصوصاسوره های بزرگ بااینکه موضوعات مختلفی مطرح شده است امامیان آن موضوعات یک هماهنگی ووحدتی وجودداردکه حاکم برنظم کلی سوره میباشد

سوم-ساختار هندسی آیات

 یک-ازمجموع حروف الفباتنهاسه حرف خ.غ. و درپایان آیات قرار نگرفته اند

دو-دوحرف ض وح تنهایکباردرانتهای آیات امده است

 اذاجاءنصرا... والفتح-واذامسه الشر خذوادعاءعریض51فصلت

 سه-بیشترین حروف درپایان ایات ن-م-الف میباشد.

چهار-مشترکات حداکثرپایان ایات ۷۲ حرف میباشد(هود ۱۱۰ وفصلت ۴۵